004- Học cách sử dụng timeline trong Premiere qua bài tập cắt ghép-Trung tâm đào tạo Fedu

004- Học cách sử dụng timeline trong Premiere qua bài tập cắt ghép

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận