Combo Khóa Học Lập Trình Web - Fedu

Học ONLINE

Khóa học lập trình Full-Stack


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

200+

5,999,000 ₫1,799,000 ₫

Học ONLINE

03 – 09 – 15 – 22 -23 -29 – 27: Khóa học lập trình từ FrontEnd đến BackEnd


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

100 giờ học

3,000,000 ₫1,300,000 ₫

Học ONLINE

03 – 09 – 15 -22: Khóa học Front-End Master


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

55 giờ học

2,500,000 ₫800,000 ₫

Học ONLINE

09-15-12: Lập trình Theme WordPress từ Front-end đến Back-end


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

50 giờ học

2,299,000 ₫600,000 ₫

Học ONLINE

18-19: Học lập trình Back-end Php/MySQL theo mô hình MVC từ cơ bản – nâng cao


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

22

1,349,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

09-15: Combo lập trình web Front-end từ Cơ bản – Nâng cao


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

40 Giờ

1,349,000 ₫499,000 ₫