16: Trở thành nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp với Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop - Fedu