Giới thiệu về HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Giới thiệu về HTML

Lập trình web

Front-end

Back-end

HTML5

CSS

jquery

Bootstrap

Json

JavaScript

Theme

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Hướng dẫn CSS

CSS3

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

php

Wordress

PHP nâng cao

Theme

FAQ

Plugin

Giới thiệu về HTML

HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn cho việc tạo các trang Web.

 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language
 • HTML mô tả cấu trúc của trang Web sử dụng đánh dấu
 • các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML
 • các phần tử HTML được đại diện bởi các thẻ
 • thẻ HTML nhãn mẩu nội dung như “tiêu đề”, “đoạn”, “bảng”,…
 • Trình duyệt sẽ không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để làm cho nội dung của trang

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang</title>
</head>
<body>

<h1>Đoạn văn to thẻ H1</h1>
<p>Đoạn văn bản đầu tiên.</p>

</body>
</html>

Giải thích các thuộc tính trong ví dụ trên

 • <!DOCTYPE html> – được trình duyệt hiểu là đây là tài liệu HTML5
 • <html> – Đây là phần từ gốc của một trang HTML
 • <head> Đầu trang chứa thông tin về tài liệu
 • <title>Tiêu đề của một trang HTML.
 • <body>Hiển thị các thông tin nhìn thấy qua thẻ body này
 • <h1>Thẻ H1 là một thẻ tiêu đề lớn nhất trong HTML  tương đương với kích cỡ ~ khoảng 48-60px của Word.
 • <p> Thẻ xác định là một đoạn văn.

Thẻ HTML

thẻ HTML là tên nguyên tố bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn bắt đầu bởi <> và kết thúc bởi </>

Ví dụ: <Tên thẻ> nội dung của thẻ … </ Tên thẻ>

 • Thẻ HTML thông thường đi theo cặp như <p> và </ p>
 • Thẻ đầu tiên trong một cặp là bắt đầu từ khóa, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc
 • Thẻ cuối được viết như thẻ bắt đầu, nhưng với một dấu gạch chéo chèn vào trước tên thẻ

Trình duyệt web

Mục đích của một trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari) là để đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng.

Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định làm thế nào để hiển thị các tài liệu:

Cấu trúc của một trang HTML

Các phiên bản HTML

Kể từ những ngày đầu của web, đã có nhiều phiên bản của HTML được ra đời:

Version Year
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014