Các kiểu dữ liệu trong PHP - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các kiểu dữ liệu PHP

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu của các loại khác nhau, và các loại dữ liệu khác nhau có thể làm những việc khác nhau.

PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau:

 • String ( chuỗi )
 • Integer ( số nguyên )
 • Float (floating point numbers – also called double)
 • Boolean
 • Array ( mảng )
 • Object
 • NULL ( vô giá trị )
 • Resource

Chuỗi PHP

Một chuỗi là một dãy ký tự, như “Xin chào thế giới!”.

Một chuỗi có thể là bất kỳ văn bản bên trong dấu ngoặc kép. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép đơn hoặc đôi:

PHP Integer

Kiểu dữ liệu số nguyên là số không phải số thập phân giữa -2,1448,483,648 và 2,147,483,647.

Quy tắc cho số nguyên:

 • Số nguyên phải có ít nhất một chữ số
 • Một số nguyên không được có dấu thập phân
 • Số nguyên có thể là dương hoặc âm
 • Các số nguyên có thể được xác định theo ba định dạng: số thập phân (dựa trên 10), hệ thập lục phân (16 dựa trên – bắt đầu với 0x) hoặc bát phân (dựa trên 8 – bắt đầu bằng 0)

Trong ví dụ sau $ x là một số nguyên. Hàm var_dump () của PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

PHP Float

Một float (floating point number) là một số với một số thập phân hoặc một số dạng số mũ.

Trong ví dụ sau, $ x là một float. Hàm var_dump () của PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

PHP Boolean

Một Boolean thể hiện hai trạng thái có thể: TRUE hoặc FALSE.

Booleans thường được sử dụng trong kiểm tra có điều kiện. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về kiểm thử có điều kiện trong một chương sau của hướng dẫn này.

Mảng PHP

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Trong ví dụ sau $ ô tô là một mảng. Hàm var_dump () của PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

Bạn sẽ học nhiều về mảng trong các chương sau của hướng dẫn này.

Đối tượng PHP

Đối tượng là loại dữ liệu lưu trữ dữ liệu và thông tin về cách xử lý dữ liệu đó.

Trong PHP, một đối tượng phải được khai báo rõ ràng.

Đầu tiên chúng ta phải khai báo một lớp đối tượng. Đối với điều này, chúng tôi sử dụng từ khoá lớp. Một lớp là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính và phương pháp:

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các đối tượng trong một chương sau của hướng dẫn này.

PHP NULL Giá trị

Null là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có thể có một giá trị: NULL.

Một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến không có giá trị được gán cho nó.

Mẹo: Nếu một biến được tạo ra mà không có giá trị, nó sẽ tự động được gán một giá trị NULL.

Các biến cũng có thể được làm trống bằng cách đặt giá trị NULL:

Tài nguyên PHP

Loại tài nguyên đặc biệt không phải là loại dữ liệu thực tế. Nó là lưu trữ của một tham chiếu đến các chức năng và các nguồn lực bên ngoài để PHP.

Một ví dụ phổ biến về việc sử dụng kiểu dữ liệu tài nguyên là một cuộc gọi cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi sẽ không nói về loại tài nguyên ở đây, vì nó là một chủ đề nâng cao.