Cài đặt PHP - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cài đặt PHP

Tôi cần những gì?

Để bắt đầu sử dụng PHP, bạn có thể:

  • Tìm một máy chủ web với hỗ trợ PHP và MySQL
  • Cài đặt một máy chủ web trên máy tính cá nhân của bạn, và sau đó cài đặt PHP và MySQL

Sử dụng Máy chủ Web Với Hỗ trợ PHP

Nếu máy chủ của bạn đã kích hoạt hỗ trợ cho PHP bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.

Chỉ cần tạo một số tệp .php, đặt chúng vào thư mục web của bạn và máy chủ sẽ tự động phân tích chúng cho bạn.

Bạn không cần phải biên dịch bất cứ điều gì hoặc cài đặt bất kỳ công cụ thêm.

Bởi vì PHP là miễn phí, hầu hết các máy chủ web cung cấp hỗ trợ PHP.


Thiết lập PHP trên máy tính cá nhân của bạn

Tuy nhiên, nếu máy chủ của bạn không hỗ trợ PHP, bạn phải:

  • Cài đặt một máy chủ web
  • Cài đặt PHP
  • Cài đặt một cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL

Trang web chính thức của PHP (PHP.net) có hướng dẫn cài đặt cho PHP: http://php.net/manual/en/install.php