Cú pháp PHP - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cú pháp PHP

Một tập lệnh PHP được thực hiện trên máy chủ, và kết quả HTML đơn giản sẽ được gửi lại cho trình duyệt.


Cú pháp cơ bản PHP

Một tập lệnh PHP có thể được đặt bất cứ nơi nào trong tài liệu.

Một tập lệnh PHP bắt đầu bằng <? Php và kết thúc bằng ?>:

 

Phần mở rộng tệp mặc định cho các tệp PHP là “.php”.

Một tệp PHP thường chứa các thẻ HTML, và một số mã kịch bản PHP.

Dưới đây, chúng ta có một ví dụ về một tệp PHP đơn giản, với một tập lệnh PHP sử dụng chức năng PHP “echo” tích hợp để xuất văn bản “Hello World!” Trên một trang web:

Lưu ý: các câu lệnh PHP kết thúc với một dấu chấm phẩy (;).