Echo/In trong PHP - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Echo/In trong PHP

Trong PHP có hai cách cơ bản để có được kết quả đầu ra: echo và in.

Trong hướng dẫn này chúng ta sử dụng echo (và in) trong hầu hết mọi ví dụ. Vì vậy, chương này chứa một ít thông tin hơn về hai báo cáo đầu ra.

Echo và In của PHP

Echo và in ít nhiều giống nhau. Cả hai đều được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình.

Sự khác biệt là nhỏ: echo không có giá trị trả về trong khi in có một giá trị trả về 1 để nó có thể được sử dụng trong các biểu thức. Echo có thể có nhiều tham số (mặc dù cách sử dụng như vậy rất hiếm) trong khi in có thể lấy một đối số. Echo nhanh hơn chút ít so với in.

Câu lệnh echo của PHP

Câu lệnh echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: echo hoặc echo ().

Văn bản Hiển thị

Ví dụ sau cho thấy cách xuất văn bản với lệnh echo (chú ý rằng văn bản có thể chứa đánh dấu HTML):

Hiển thị biến

Ví dụ sau cho thấy cách xuất văn bản và biến với câu lệnh echo:

Câu lệnh in của PHP

Câu lệnh in có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: print or print ().

Văn bản Hiển thị

Ví dụ sau chỉ ra cách xuất văn bản với lệnh in (chú ý rằng văn bản có thể chứa đánh dấu HTML):

Hiển thị biến

Ví dụ sau đây chỉ ra cách đưa ra các văn bản và các biến với câu lệnh in: