Mảng đa chiều trong PHP

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Mảng đa chiều trong PHP

Cũng như những ngôn ngữ lập trình khác. Trong php hỗ trợ một kiểu dữ liệu là dữ liệu kiểu mảng. Mảng hay còn gọi là array, là một biến danh sách với các cặp key(khóa) và value(giá trị). Nghĩa là, thay vì một biến thông thường chỉ lưu được một giá trị thì với mảng  nó cho phép chúng ta lưu trữ, sắp xếp thứ tự và truy cập nhiều giá trị với một tên biến.

Tuy nhiên, nhiều khi người dùng muốn giữ lại các giá trị hơn hơn là các cặp khóa.

Điều này có thể được lưu giữ trong mảng đa chiều. 


Các mảng đa chiều

Khi một phần tử của mảng có giá trị nó được biểu diễn dưới dạng mảng thì nó được gọi là mảng đa chiều

Mảng đa chiều thường sử dụng lưu trữ dữ liệu có cấu trúc nhiều tầng

Các thao tác trên mảng tương tự với mảng một chiều.

Mảng đa chiều trong PHP có thể được hiểu là có 2, 3, 4, 5 hoặc nhiều mảng tạo thành. Đối với nhiều người dùng, mảng từ 3 cấp độ trở lên thường khó sử dụng.


Mảng hai chiều trong PHP

Mảng hai chiều được khái niệm là một mảng của những mảng tạo thành. ( Mảng 3 chiều là một mảng tổng hợp của 2 lớp mảng tạo thành).

Trước tiên, hãy xem ví dụ dưới đây:

Name	Stock	Sold
Volvo	22	18
BMW	15	13
Saab	5	2
Land Rover	17	15

Chúng ta có thể lưu trữ các dữ liệu từ bảng trên trong một mảng hai chiều, ví dụ như:

$cars = array
 (
 array("Volvo",22,18),
 array("BMW",15,13),
 array("Saab",5,2),
 array("Land Rover",17,15)
 );

Bây giờ, biến $car trong mảng hai chiều chứa 4 mảng, nó được đo bằng hai chỉ số là hàng và cột

Để truy cập được vào các phần tử của mảng $car, chúng ta phải trỏ vào hai chỉ số đó là hàng và cột:

<?php
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
?>

Chúng ta cũng có thể đặt một For loop bên trong một For loop khác để lấy các phần tử trong mảng $car ( mảng này cũng trỏ đến 2 chỉ số):

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
 echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
 echo "<ul>";
 for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
  echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
 }
 echo "</ul>";
}
?>

Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ: