Phân loại các mảng trong PHP

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Phân Loại Mảng Trong PHP

Các phân tử trong mỗi mảng được sắp xếp theo bảng chữ cái hoặc theo số đếm với các chuỗi giá trị tăng hoặc giảm dần.

PHP – Phân Loại Các Hàm Trong Mỗi Mảng

Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các hàm trong từng mảng PHP như sau:

sort(): Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

rsort():Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.

asort(): Sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự tăng dần của chuỗi giá trị.

ksort(): Sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự tăng dần của các key

arsort(): Sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự giảm dần của chuỗi giá trị

krsort(): Sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự giảm dần của các key

Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần – Sort()

Ví dụ dưới đây về mảng $ô tô được phân loại theo thứ tự tăng dần:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($cars);
?>

Mảng dưới đây sắp xếp $ dãy số theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn:

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);
?>

Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần – rsort()

Ví dụ dưới đây sắp xếp các phân tử của mảng $ ô tô theo thứ tự giảm dần trong bảng chữ cái:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($cars);
?>

Ví dụ dưới đây sắp xếp các phân tử của mảng $ dãy số theo theo tự giảm dần:

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);
?>

Sắp xếp các mảng( theo thứ tự tăng dần), dựa trên chuỗi giá trị – asort()

Ví dụ dưới đây sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về cách sắp xếp các mảng liên kết theo giá trị tăng dần của chuỗi giá trị:

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
asort($age);
?>

Sắp xếp các mảng (theo thứ tự tăng dần)  theo từng key – ksort()

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
ksort($age);
?>

Sắp xếp các mảng ( theo thứ tự giảm dần) dựa trên  giá trị – Arsort()

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
arsort($age);
?>

Sắp xếp các mảng theo thứ tự giảm dần của từng key – Krsort()

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);
?>

Trên đây là ví dụ về một vài mảng trong PHP cho bạn đọc tham khảo.

Để hiểu rõ hơn về các hàm trong PHP, bạn có thể tham khảo tại PHP Array Reference.  Trong bài viết đó có những đoạn mô tả ngắn gọn, ví dụ thực tiễn của người sử dụng giúp người đọc hiểu sâu hơn về mỗi hàm trong PHP.