Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần - Fedu

Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần