Mảng dưới đây sắp xếp $ dãy số theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn: - Fedu

Mảng dưới đây sắp xếp $ dãy số theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn: