Sắp xếp các mảng (theo thứ tự tăng dần) theo từng key - Fedu

Sắp xếp các mảng (theo thứ tự tăng dần) theo từng key