Sắp xếp các mảng ( theo thứ tự giảm dần) dựa trên giá trị - Fedu

Sắp xếp các mảng ( theo thứ tự giảm dần) dựa trên giá trị