Sắp xếp các mảng theo thứ tự giảm dần của từng key - Fedu

Sắp xếp các mảng theo thứ tự giảm dần của từng key