PHP Constants ( Hằng số ) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

PHP Constants ( Hằng số )

Hằng số giống như các biến ngoại trừ một khi chúng được định nghĩa thì chúng không thể thay đổi hoặc không xác định được.


PHP Constants

Hằng số là một định danh (tên) cho một giá trị đơn giản. Không thể thay đổi giá trị trong suốt tập lệnh.

Một tên hằng số hợp lệ bắt đầu bằng một chữ cái hoặc gạch dưới (không có $ dấu hiệu trước tên cố định).

Lưu ý: Không giống như các biến, các hằng số sẽ tự động toàn cầu trên toàn bộ tập lệnh.


Tạo một Constant trong PHP

Để tạo một hằng số, sử dụng hàm define ().

Cú pháp

Thông số:

  • Name : Chỉ định tên của hằng
  • Value : Chỉ định giá trị của hằng
  • Case-insensitive : Chỉ định xem tên hằng có phải là không phân biệt chữ hoa chữ thường hay không. Mặc định là sai

Ví dụ dưới đây tạo ra một hằng với tên nhạy cảm :

Ví dụ dưới đây tạo ra một hằng với tên không nhạy cảm với trường hợp :

Hằng số là toàn cầu

Hằng số được tự động toàn cầu và có thể được sử dụng trên toàn bộ tập lệnh.

Ví dụ dưới đây sử dụng một hằng bên trong một hàm, thậm chí nếu nó được định nghĩa bên ngoài hàm: