PHP if...else...elseif Statements ( Câu lệnh điều kiện ) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

PHP if…else…elseif Statements ( Câu lệnh điều kiện )

Báo cáo có điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Câu lệnh điều kiện PHP

Rất thường khi bạn viết code, bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các điều kiện khác nhau. Bạn có thể sử dụng câu lệnh có điều kiện trong code của bạn để thực hiện việc này.

Trong PHP, chúng ta có các câu lệnh điều kiện sau:

  • If statement – thực hiện một số code nếu một điều kiện đúng
  • If … else statement – thực hiện một số code nếu một điều kiện đúng và một code khác nếu điều kiện đó là false
  • Nếu … elseif …. khác tuyên bố – thực hiện code khác nhau cho hơn hai điều kiện
  • Switch statement – chọn một trong nhiều khối code sẽ được thực hiện

PHP – Câu lệnh if

Câu lệnh if thực thi một số code nếu một điều kiện là đúng.

Cú pháp

Ví dụ bên dưới sẽ xuất ra “Have a good day!” Nếu thời gian hiện tại (HOUR) nhỏ hơn 20:

PHP – Câu lệnh if … else

Câu lệnh if …. else thực thi một số code nếu điều kiện là đúng và một code khác nếu điều kiện đó là sai.

Cú pháp

Ví dụ bên dưới sẽ xuất ra “Have a good day!” Nếu thời gian hiện tại là dưới 20, và “Have a good night!” nếu không thì:

PHP – Câu lệnh if … elseif …. else

Câu lệnh if …. elseif … else thực hiện các code khác nhau cho hơn hai điều kiện.

Cú pháp

Ví dụ bên dưới sẽ xuất ra “Have a good morning!” Nếu thời gian hiện tại là dưới 10, và “Have a good day!” Nếu thời gian hiện tại nhỏ hơn 20. Nếu không nó sẽ ra “Chúc ngủ ngon”: