PHP for Loops ( Vòng lặp For ) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

PHP for Loops ( Vòng lặp For )

Vòng lặp For thực hiện lặp một khối code một số lần quy định.

PHP for Loop

Vòng lặp for được sử dụng khi bạn biết trước bao nhiêu lần kịch bản nên chạy.

Cú pháp

Thông số:

  • Init counter : Khởi tạo giá trị đếm vòng lặp
  • Kiểm tra truy cập : Đánh giá cho mỗi vòng lặp lặp. Nếu nó được đánh giá là TRUE, vòng lặp tiếp tục. Nếu nó đánh giá là FALSE, vòng kết thúc.
  • Increment counter : Tăng giá trị đếm vòng lặp

Ví dụ dưới đây hiển thị các con số từ 0 đến 10:

PHP foreach Loop

Vòng lặp foreach chỉ hoạt động trên các mảng, và được sử dụng để lặp qua mỗi cặp khóa / giá trị trong một mảng.

Cú pháp

Đối với mỗi vòng lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại được gán cho giá trị $ và con trỏ mảng được di chuyển bởi một, cho đến khi nó đến phần tử mảng cuối cùng.

Ví dụ sau minh hoạ một vòng lặp sẽ đưa ra các giá trị của mảng đã cho ($ màu):