PHP while Loops ( vòng lặp while ) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

PHP while Loops ( vòng lặp while )

Vòng lặp trong PHP thực hiện một khối code trong khi điều kiện quy định là đúng.


PHP Loops

Thông thường khi bạn viết code, bạn muốn cùng một khối code chạy lại và lặp lại liên tục. Thay vì thêm một số dòng code gần như bằng nhau trong một kịch bản, chúng ta có thể sử dụng các vòng lặp để thực hiện một tác vụ như thế này.

Trong PHP, chúng ta có các câu lệnh lặp như sau:

  • while – vòng qua một khối code miễn là điều kiện quy định là đúng
  • do…while -vòng qua một khối code một lần, và lặp lại lặp lại với điều kiện quy định là đúng
  • for – vòng qua một khối code một số quy định của thời gian
  • foreach – vòng qua một khối code cho mỗi phần tử trong một mảng

The PHP while Loop

Vòng lặp while thực hiện một khối code miễn là điều kiện xác định là đúng.

Cú pháp

Ví dụ dưới đây đặt một biến $ x thành 1 ($ x = 1). Sau đó, vòng lặp while sẽ tiếp tục chạy miễn là $ x nhỏ hơn, hoặc bằng 5 ($ x <= 5). $ X sẽ tăng 1 lần mỗi vòng chạy ($ x ++):