PHP switch Statement ( Câu lệnh switch ) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

PHP switch Statement ( Câu lệnh switch )

Câu lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

The PHP switch Statement

Sử dụng lệnh switch để chọn một trong nhiều khối mã sẽ được thực hiện .

Cú pháp

Đây là cách nó hoạt động: Đầu tiên chúng ta có một biểu thức n (thường là một biến), được đánh giá một lần. Giá trị của biểu thức sau đó được so sánh với các giá trị cho mỗi trường hợp trong cấu trúc. Nếu có một kết hợp, khối mã kết hợp với trường hợp đó được thực thi. Sử dụng break để ngăn không cho mã chạy tự động trong trường hợp kế tiếp. Câu lệnh mặc định được sử dụng nếu không tìm thấy kết hợp.