Tạo và Viết File trong PHP - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tạo và Viết File trong PHP

Trong bài này, chúng tôi sẽ dạy bạn cách tạo và viết một file trong máy chủ.


Dùng hàm fopen() tạo file trong PHP

Hàm fopen() cũng được dùng để tạo một file. Tuy nhiên, người dùng có thể gặp một vài rắc rối. Nhưng trong PHP, một file có thể được tạo bằng cách sử dụng hàm tương tự khi mở file.

Nếu bạn dùng hàm fopen() để mở nhưng file đó không tồn tại, nó sẽ tự tao. Giả sử file đó được mở để viết hoặc phụ thêm.

Ví dụ dưới đây cho bạn thấy cách tạo một file mới gọi là “testfile.txt”. File này sẽ được tạo trong cùng một thư mục, nơi chứa mã PHP.

$myfile = fopen("testfile.txt", "w")

Các quyền trong PHP

Nếu bạn có một vài sai sót khi cố để chạy mã code này, kiểm tra xem bạn có quyền truy cập các file trong PHP để ghi thông tin vào ở cứng hay không?


Hàm fwrite() để viết một file trong PHP

Ta dùng hàm fwrite() được dùng để viết một file.

Thông số đầu tiên của hàm fwrire() chưa tên của file đó để viết và thông số thứ hai là các chuỗi được viết.

Ví dụ dưới đây viết một cặp tên thành một file mới gọi là “newfile.txt”

<?php
$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!");
$txt = "John Doe\n";
fwrite($myfile, $txt);
$txt = "Jane Doe\n";
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);
?>

Lưu ý rằng chúng ta đã viết một file có tên “newfile.txt” lần thứ 2. Mỗi lần chúng ta viết một file và gửi đến chuôi $txt chứa “ John Doe” và tiếp theo chứa “ Jane Doe”. Sau khi chúng ta kết thúc nó, chúng ta đóng file bằng cách dùng hàm fclose().

Nếu chúng ta mở file “newfile.txt”, nó  sẽ dưới dạng:

John Doe
Jane Doe

File Đè trong PHP

Bây giờ “newfile.txt” chứa một số dữ liệu, chúng ta có thể chỉ ra những thứ xảy ra khi mở một file hiện có. Tất cả các dữ liệu sẽ bị xóa và sau đó chúng ta lại bắt đầu với một file rỗng.

Ví dụ dưới đây chúng ta mở một file hiện có : “newfile.txt” và viết một vài dữ liệu mới vào đó:

<?php
$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!");
$txt = "Mickey Mouse\n";
fwrite($myfile, $txt);
$txt = "Minnie Mouse\n";
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);
?>

Nếu chúng ta mở file “newfile.txt”, cả John và Jane đều biến mất, chỉ có dữ liệu chúng ta viết là hiển thị.

Ví dụ:

Mickey Mouse
Minnie Mouse

Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ: