Đường viền ảnh trong CSS3 - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Đường viền ảnh trong CSS3

Với thuộc tính border-image trong CSS3, bạn có thể thiết lập một ảnh với đường viền xung quanh phần tử.

Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ thuộc tính. Số theo sau là -webkit-, -moz-, hoặc -o- chỉ định phiên bản đầu tiên làm việc với tiền tố.

Thuộc tính border-image

Thuộc tính border-image CSS3 cho phép bạn chỉ định một hình ảnh được sử dụng thay vì đường viền bình thường xung quanh một phần tử. Thuộc tính có ba phần:

 1. Hình ảnh sử dụng làm đường viền
 2. Nơi để cắt hình ảnh
 3. Xác định xem phần giữa cần được lặp lại hay kéo dài

Sử dụng hình ảnh sau (được gọi là “border.png”):

Thuộc tính border-image lấy ảnh và chia nó thành chín vùng, giống như bảng tic-tac-toac. Sau đó đặt các góc ở các góc, và các phần giữa được lặp lại hoặc kéo dài như bạn chỉ định.

Lưu ý: Đối với border-image để tương thích, phần tử cũng cần thiết lập thuộc tính đường biên!

Ở đây, các phần giữa của hình ảnh được lặp lại để tạo đường viền:

Dưới đây là mã:

#borderimg {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  -webkit-border-image: url(border.png) 30 round; /* Safari 3.1-5 */
  -o-border-image: url(border.png) 30 round; /* Opera 11-12.1 */
  border-image: url(border.png) 30 round;
}

Ở đây, các phần giữa của hình ảnh được kéo dài để tạo đường viền:

Dưới đây là mã:

#borderimg {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  -webkit-border-image: url(border.png) 30 stretch; /* Safari 3.1-5 */
  -o-border-image: url(border.png) 30 stretch; /* Opera 11-12.1 */
  border-image: url(border.png) 30 stretch;
}

Mẹo: thuộc tính border-image thực chất được viết gọn cho các thuộc tính border-image-source, border-image-slice, border-image-width, border-image-outset và border-image-repeat.

Thuộc tính border-image – giá trị chia khác nhau

Các giá trị khoanh khác nhau sẽ làm thay đổi giao diện của đường viền.

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

Ví dụ 3:

Dưới đây là mã:

#borderimg1 {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  -webkit-border-image: url(border.png) 50 round; /* Safari 3.1-5 */
  -o-border-image: url(border.png) 50 round; /* Opera 11-12.1 */
  border-image: url(border.png) 50 round;
}

#borderimg2 {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  -webkit-border-image: url(border.png) 20% round; /* Safari 3.1-5 */
  -o-border-image: url(border.png) 20% round; /* Opera 11-12.1 */
  border-image: url(border.png) 20% round;
}

#borderimg3 {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  -webkit-border-image: url(border.png) 30% round; /* Safari 3.1-5 */
  -o-border-image: url(border.png) 30% round; /* Opera 11-12.1 */
  border-image: url(border.png) 30% round;
}

Thuộc tính border trong CSS3

Thuộc tính Mô tả
border-image Thuộc tính viết tắt để thiết lập tất cả các thuộc tính border-image *
border-image-source Chỉ định đường dẫn tới hình ảnh được sử dụng làm đường viền
border-image-slice Chỉ định làm thế nào để khoanh hình ảnh đường viền
border-image-width Chỉ định chiều rộng của hình ảnh đường viền
border-image-outset Chỉ định số tiền mà vùng biên mở rộng vượt ra ngoài hộp đường biên
border-image-repeat Chỉ định cho dù hình ảnh đường viền phải được lặp lại, làm tròn hoặc kéo dài