Màu sắc trong CSS3 - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Màu sắc trong CSS3

Màu sắc trong CSS3

CSS hỗ trợ tên màu sắc, hexadecimal và RGB. Ngoài ra, CSS3 cũng giới thiệu:

 • màu RGBA
 • màu HSL
 • màu HSLA
 • opacity

Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các giá trị / thuộc tính CSS3.

Màu RGBA

Giá trị màu RGBA là một phần mở rộng của các giá trị màu RGB với một kênh alpha – xác định độ trong suốt của một màu.

Giá trị màu RGBA được chỉ định bằng: rgba (đỏ, xanh lá, xanh dương, alpha). Thông số alpha là một số giữa 0.0 (hoàn toàn trong suốt) và 1.0 (đục hoàn toàn).

Ví dụ dưới đây xác định các màu RGBA khác nhau:

#p1 {background-color: rgba(255, 0, 0, 0.3);} /* red with opacity */
#p2 {background-color: rgba(0, 255, 0, 0.3);} /* green with opacity */
#p3 {background-color: rgba(0, 0, 255, 0.3);} /* blue with opacity */

Màu HSL

HSL là viết tắt của Hue, Saturation và Lightness. Giá trị màu HSL được chỉ định bằng: hsl (màu sắc, độ bão hòa, độ sáng).

 1. Hue là một mức độ trên bánh xe màu (từ 0 đến 360):
  • 0 (or 360) là màu đỏ
  • 120 là màu xanh lá
  • 240 là màu xanh dương
 2. Độ bão hòa là một tỷ lệ phần trăm: 100% là màu sắc đầy đủ.
 3. Độ sáng cũng là một phần trăm; 0% là màu tối (đen) và 100% là màu trắng.

Ví dụ dưới đây xác định các màu HSL khác nhau:

#p1 {background-color: hsl(120, 100%, 50%);} /* green */
#p2 {background-color: hsl(120, 100%, 75%);} /* light green */
#p3 {background-color: hsl(120, 100%, 25%);} /* dark green */
#p4 {background-color: hsl(120, 60%, 70%);}  /* pastel green */

Màu HSLA

Các giá trị màu HSLA là một phần mở rộng của các giá trị màu HSL với một kênh alpha – xác định độ trong suốt của một màu.

Giá trị màu HSLA được chỉ định bằng: hsla (hue, độ bão hòa, độ sáng, alpha), trong đó tham số alpha xác định độ mờ đục. Thông số alpha là một số giữa 0.0 (hoàn toàn trong suốt) và 1.0 (đục hoàn toàn).

Ví dụ dưới đây xác định các màu HSLA khác nhau:

#p1 {background-color: hsla(120, 100%, 50%, 0.3);} /* green with opacity */
#p2 {background-color: hsla(120, 100%, 75%, 0.3);} /* light green with opacity */
#p3 {background-color: hsla(120, 100%, 25%, 0.3);} /* dark green with opacity */
#p4 {background-color: hsla(120, 60%, 70%, 0.3);}  /* pastel green with opacity */

Opacity

Thuộc tính opacity CSS3 thiết lập độ mờ của toàn bộ phần tử (cả màu nền và văn bản sẽ được làm mờ).

Giá trị thuộc tính opacity phải là một số từ 0.0 (hoàn toàn trong suốt) và 1.0 (hoàn toàn không rõ ràng).

Lưu ý rằng văn bản ở trên cũng sẽ trong suốt / đục! Ví dụ sau cho thấy các phần tử khác nhau với opacity:

#p1 {background-color:rgb(255,0,0);opacity:0.6;} /* red with opacity */
#p2 {background-color:rgb(0,255,0);opacity:0.6;} /* green with opacity */
#p3 {background-color:rgb(0,0,255);opacity:0.6;} /* blue with opacity */