Các Pseudo-Element trong CSS - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các Pseudo-Element trong CSS

Các Pseudo-Element là gì?

Pseudo-element trong CSS được dùng để định dạng một phần đặc biệt của phần tử. Ví dụ chúng được sử dụng để:

 • Định dạng chữ hoặc dòng đầu tiên của phần tử
 • Chèn nội dung vào trước hoặc sau nội dung của phần tử

Cú pháp

Cú pháp của các pseudo-element:

selector::pseudo-element {
  property:value;
}

Chú ý dấu hai chấm kép – ::first-line và :first-line. Dấu hai chấm kép thay thế cho dấu hai chám đơn cho các pseudo-element trong CSS3. Đây là một cải tiến của W3C để phân biệt giữa pseudo-classes và pseudo-elements.

Cú pháp dấu hai chấm đơn được sử dụng cho cả pseudo-classes và pseudo-elements trong CSS2, CSS1. Đối với tính tương thích ngược, cú pháp dấu hai chấm đơn chấp nhận được cho các pseudo-element trong CSS1 và CSS2.

Pseudo-element ::first-line

Pseudo-element ::first-line được sử dụng để thêm định dạng đặc biệt cho dòng đầu tiên của văn bản. Ví dụ dưới đây định dạng dòng đầu tiên của văn bản trong tất cả phần tử <p>:

p::first-line {
  color: #ff0000;
  font-variant: small-caps;
}

Lưu ý: pseudo-element ::first-line có thể được chấp nhận cho phần tử block-level. Thuộc tính dưới đây được chấp nhận cho pseudo-element ::first-line:

 • các thuộc tính font
 • các thuộc tính color
 • các thuộc tính background
 • word-spacing
 • letter-spacing
 • text-decoration
 • vertical-align
 • text-transform
 • line-height
 • clear

Pseudo-element ::first-letter

Pseudo-element ::first-letter được sử dụng để thêm một định dạng đặc biệt vào chữ đầu tiên của văn bản. Ví dụ dưới đây định dạng chữ đầu tiên của văn bản trong tất cả phần tử <p>:

p::first-letter {
  color: #ff0000;
  font-size: xx-large;
}

Lưu ý: pseudo-element ::first-letter có thể được chấp nhận cho phần tử block-level. Thuộc tính dưới đây được chấp nhận cho pseudo- element ::first-letter:

 • các thuộc tính font
 • các thuộc tính color
 • các thuộc tính background
 • margin properties
 • padding properties
 • border properties
 • text-decoration
 • vertical-align (only if “float” is “none”)
 • text-transform
 • line-height
 • float
 • clear

Pseudo-elements và CSS Classes

Các Pseudo-element có thể kết hợp với các CSS class:

p.intro::first-letter {
  color: #ff0000;
  font-size:200%;
}

Ví dụ trên sẽ hiển thị chữ đầu tiên của đoạn văn với class=”intro”, chữ màu đỏ và có kích cỡ lớn.

Nhiều Pseudo-element

Mộ số pseudo-element có thể được kết hợp với nhau. Trong ví dụ bên dưới, chữ đầu tiên của đoạn văn sẽ có màu đỏ, cỡ chữ là xx-large. Phần còn lại của dòng đầu tiên có màu xanh, chữ in hoa thường. Phần còn lại của đoạn văn sẽ có cỡ chữ và màu chữ mặc định.

p::first-letter {
  color: #ff0000;
  font-size: xx-large;
}

p::first-line {
  color: #0000ff;
  font-variant: small-caps;
}

Pseudo-element ::before trong CSS

Pseudo-element ::before có thể được sử dụng để thêm vài nội dụng vào trước nội dng của phần tử. Ví dụ dưới đây thêm một ảnh vào trước nội dụng vào mỗi phần tử <h1>:

h1::before {
  content: url(smiley.gif);
}

Pseudo-element ::after trong CSS

Pseudo-element ::after có thể được sử dụng để thêm vài nội dung sau nội dung của phần tử. Ví dụ dưới đây thêm một ảnh sau nội dung mỗi phần tử <h1>:

h1::after {
  content: url(smiley.gif);
}

Pseudo-element ::selection trong CSS

Pseudo-element ::selection phù hợp với phần của một phần tử được chọn bởi một người dùng.

Thuộc tính CSS sau đây có thể được chấp nhận đó là ::selection: color, background, cursor, và outline. Ví dụ dưới đây làm cho văn bản được chọn màu đỏ trên nền màu vàng:

::selection {
  color: red; 
  background: yellow;
}

Các phần tử Pseudo trong CSS

SelectorVí dụMô tả ví dụ
::afterp::afterChèn nội dung sau mỗi phần tử <p>
::beforep::beforeChèn nội dung trước mỗi phần tử <p>
::first-letterp::first-letterChọn chữ cái đầu tiên của mỗi phần tử <p>
::first-linep::first-lineChọn dòng đầu tiên của mỗi phần tử <p>
::selectionp::selectionChọn phần của một phần tử được chọn bởi người dùng

Các Pseudo Class trong CSS

SelectorVí dụMô tả ví dụ
:activea:activeChọn liên kết đang hoạt động
:checkedinput:checkedChọn mỗi phần tử <input> đã kiểm tra
:disabledinput:disabledChọn mỗi phần tử <input> bị vô hiệu
:emptyp:emptyChọn mỗi phần tử <p> không có con
:enabledinput:enabledChọn mỗi phần tử <input> được bật
:first-childp:first-childChọn tất cả các phần tử <p> đó là con đầu tiên của cha mẹ nó
:first-of-typep:first-of-typeChọn mỗi phần tử <p> là phần tử <p> đầu tiên của cha / mẹ
:focusinput:focusChọn phần tử <input> cần nhấn mạnh
:hovera:hoverChọn liên kết khi rê chuột qua
:in-rangeinput:in-rangeChọn phần tử <input> với một giá trị trong phạm vi được chỉ định
:invalidinput:invalidChọn tất cả các phần tử <input> có giá trị không hợp lệ
:lang(language)p:lang(it)Chọn mỗi phần tử <p> với một giá trị thuộc tính lang bắt đầu với “it”
:last-childp:last-childChọn mỗi phần tử <p> là con cuối cùng của cha mẹ
:last-of-typep:last-of-typeChọn mỗi phần tử <p> là phần tử <p> cuối cùng của cha mẹ
:linka:linkChọn tất cả các liên kết chưa được click
:not(selector):not(p)Chọn mọi phần tử không phải là một phần tử <p>
:nth-child(n)p:nth-child(2)Chọn mỗi phần tử <p> là con thứ hai của cha mẹ
:nth-last-child(n)p:nth-last-child(2)Chọn mỗi phần tử <p> là con thứ hai của cha / mẹ nó, kể từ con cuối cùng
:nth-last-of-type(n)p:nth-last-of-type(2)Chọn mỗi phần tử <p> là phần tử <p> thứ hai của cha / mẹ nó, tính từ con cuối cùng
:nth-of-type(n)p:nth-of-type(2)Chọn mỗi phần tử <p> là phần tử <p> thứ hai của cha / mẹ
:only-of-typep:only-of-typeChọn mỗi phần tử <p> là yếu tố <p> duy nhất của cha mẹ nó
:only-childp:only-childChọn mỗi phần tử <p> là con duy nhất của cha / mẹ của nó
:optionalinput:optionalChọn các phần tử <input> không có thuộc tính “required”
:out-of-rangeinput:out-of-rangeChọn các phần tử <input> với một giá trị bên ngoài phạm vi được chỉ định
:read-onlyinput:read-onlyChọn các phần tử <input> với thuộc tính “readonly” được chỉ định
:read-writeinput:read-writeChọn các phần tử <input> mà không có thuộc tính “readonly”
:requiredinput:requiredChọn phần tử <input> với thuộc tính “required” được chỉ định
:rootrootChọn phần tử gốc của tài liệu
:target#news:targetChọn phần tử #news đang hoạt động hiện tại (nhấp vào URL có chứa tên anchor đó)
:validinput:validChọn tất cả các phần tử <input> với giá trị hợp lệ
:visiteda:visitedChọn tất cả liên kết đã truy cập