Cách chèn CSS. - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách chèn CSS.

Ba cách để chèn CSS

Có ba cách để chèn một trang tính:

  • Kiểu trang ngoài
  • Kiểu trang bên trong
  • Phong cách nội tuyến

Kiểu trang ngoài

bạn có thể thay đổi giao diện của toàn bộ trang web bằng cách thay đổi chỉ một tập tin!

Mỗi trang phải bao gồm một tham chiếu đến tệp bảng kiểu bên ngoài bên trong phần tử <link>. Phần tử <link> nằm trong phần <head>:

Example:

<head>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css”>
</head>

Đây là file mystyle.css.

body {
background-color: lightblue;
}

h1 {
color: navy;
margin-left: 20px;
}

Kiểu chèn CSS vào trong file HTML:

Example:

<head>
<style>
body {
background-color: linen;
}

h1 {
color: maroon;
margin-left: 40px;
}
</style>
</head>

Kiểu Inline

Một kiểu nội tuyến có thể được sử dụng để áp dụng một phong cách độc đáo cho một phần tử.

Để sử dụng các kiểu nội tuyến, thêm thuộc tính style vào phần tử có liên quan. Thuộc tính style có thể chứa bất kỳ thuộc tính CSS nào.

Ví dụ dưới đây cho thấy làm thế nào để thay đổi màu sắc và lề trái của một phần tử <h1>:

<h1 style=”color:blue;margin-left:30px;”>This is a heading</h1>