Thư viện ảnh trong CSS - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thư viện ảnh trong CSS

CSS có thể được sử dụng để tạo một thư viện ảnh.

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh sau đây được tạo bởi CSS:

<html>
<head>
<style>
div.gallery {
  margin: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
  float: left;
  width: 180px;
}

div.gallery:hover {
  border: 1px solid #777;
}

div.gallery img {
  width: 100%;
  height: auto;
}

div.desc {
  padding: 15px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="gallery">
 <a target="_blank" href="fjords.jpg">
  <img src="fjords.jpg" alt="Fjords" width="300" height="200">
 </a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

<div class="gallery">
 <a target="_blank" href="forest.jpg">
  <img src="forest.jpg" alt="Forest" width="300" height="200">
 </a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

<div class="gallery">
 <a target="_blank" href="lights.jpg">
  <img src="lights.jpg" alt="Northern Lights" width="300" height="200">
 </a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

<div class="gallery">
 <a target="_blank" href="mountains.jpg">
  <img src="mountains.jpg" alt="Mountains" width="300" height="200">
 </a>
 <div class="desc">Add a description of the image here</div>
</div>

</body>
</html>