Thuộc tính color trong CSS - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thuộc tính color trong CSS

Màu sắc trong CSS thường được chỉ định bởi:

  • tên màu hợp lệ – như “red”
  • một giá trị RGB như “rgb(255, 0, 0)”
  • giá trị HEX  -như “#ff0000”

Tên màu

Màu sắc được đặt bằng cách sử dụng tên màu:

Lưu ý: tên màu không phân biệt chữ hoa chữ thường: “Red” cũng giống như “red” hoặc “RED”. HTML và CSS hỗ trợ 140 màu tiêu chuẩn.

RGB (Red, Green, Blue)

Giá trị màu RGB có thể được chỉ định bằng công thức sau:rgb(red, green, blue). Mỗi tham số (red, green, blue) xác định cường độ của màu từ 0 đến 255.

Ví dụ: rgb(255,0,0) được hiển thị bằng màu đỏ, vì màu đỏ được đặt ở giá trị cao nhất (255) và các giá trị khác được đặt ở vị trí 0. Thí nghiệm bằng cách trộn các giá trị RGB dưới đây:

Các màu xám được định nghĩa bằng giá trị bằng nhau cho tất cả 3 nguồn sáng:

Màu Hexadecimal

Giá trị RGB cũng có thể được chỉ định bằng cách sử dụng các giá trị màu hệ thập lục phân dưới dạng: #RRGGBB, trong đó RR (màu đỏ), GG (màu xanh lá cây) và BB (màu xanh dương) là các giá trị thập lục phân giữa 00 và FF (tương tự thập phân 0-255).

Ví dụ: # FF0000 được hiển thị bằng màu đỏ, vì màu đỏ được đặt thành giá trị cao nhất (FF) và các giá trị khác được đặt ở giá trị thấp nhất (00). Lưu ý: giá trị HEX không phân biệt chữ hoa chữ thường: “# ff0000” cũng giống như “FF0000”.

Các màu xám được định nghĩa bằng giá trị bằng nhau cho tất cả 3 nguồn sáng: