Bắt đầu với HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Bắt đầu với HTML

Lập trình web

Front-end

Back-end

HTML5

CSS

jquery

Bootstrap

Json

JavaScript

Theme

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Hướng dẫn CSS

CSS3

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

php

Wordress

PHP nâng cao

Theme

FAQ

Plugin

Với HTML – Bạn có thể tạo website cho riêng bạn

Đây là những bài hướng dẫn mọi thứ về thẻ HTML

HTML rất dễ học – bạn sẽ hoàn toàn thích nó

Ví dụ đầu tiên với HTML

Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo HTML trực tuyến như https://html-online.com/ hay https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default để viết các mã và xem cách của nó hiển thị

Ví dụ đầu tiên:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang</title>
</head>
<body>

<h1>Đây là thẻ H1</h1>
<p>Đây là một đoạn văn.</p>

</body>
</html>

Trên đây là dòng mã đầu tiên về HTML. bạn có thể coppy đoạn này vào các trình soạn thảo trên để hiển thị các dòng kết quả trên trình duyệt như kết quả dưới đây.