Các đối tượng trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các đối tượng trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Ký tự được lưu trữ trong HTML phải được thay thế bằng các ký tự. Các ký tự không xuất hiện trên bàn phím của bạn cũng có thể được thay thế bởi các đối tượng.

Các đối tượng trong HTML

Một số ký tự được lưu trữ trong HTML. Nếu bạn sử dụng các ký hiệu dấu nhỏ hơn (<) hoặc lớn hơn (>) trong văn bản, trình duyệt có thể trộn chúng với thẻ.

Các ký tự được sử dụng để hiển thị các ký tự dành riêng trong HTML.

&entity_name;
OR

&#entity_number;

Để hiển thị ký hiệu dấu nhỏ hơn (<), chúng ta phải viết: &lt; hoặc &#60;

Ưu điểm của việc sử dụng một tên đối tượng: dễ nhớ. Bất lợi khi sử dụng một tên đối tượng đó là các trình duyệt có thể không hỗ trợ tất cả các tên đối tượng.

Non-breaking Space

Một ký tự phổ biến được sử dụng trong HTML là non-breaking space: &nbsp;

Đây là khoảng trắng trong HTML – Ký tự đặc biệt được dùng nhiều nhất trong HTML. Hai từ được ngăn cách bởi một non-breaking space sẽ liền vào nhau (không chấp nhận trên một dòng mới). Điều này rất tiện dụng trong một số trường hợp.

Ví dụ:

  • § 10
  • 10 km/h
  • 10 PM

Một cách sử dụng phổ biến khác của non-breaking space là để ngăn các trình duyệt cắt ngắn không gian trong các trang HTML.

Nếu bạn viết 10 khoảng trắng trong văn bản, trình duyệt sẽ chỉ hiển thị một khoảng trắng duy nhất. Để thêm khoảng trắng thực vào văn bản của bạn, bạn có thể sử dụng ký tự &nbsp;.

Dấu nối non-breaking (&#8209;) cho phép bạn sử dụng ký tự dấu gạch nối (-) mà không bị phá vỡ.

Một số ký tự hữu ích trong HTML

Kết quả Mô tả Tên đối tượng Số đối tượng
non-breaking space &nbsp; &#160;
< nhỏ hơn &lt; &#60;
> lớn hơn &gt; &#62;
& ký tự và &amp; &#38;
ngoặc kép &quot; &#34;
ngoặc đơn &apos; &#39;
¢ cent &cent; &#162;
£ pound &pound; &#163;
¥ yen &yen; &#165;
euro &euro; &#8364;
© copyright &copy; &#169;
® registered trademark &reg; &#174;

Lưu ý: tên đối tượng phân biệt chữ hoa chữ thường.

Kết hợp dấu phụ

Một dấu phụ là một “glyph” được thêm vào một chữ. Một số dấu như dấu huyền ( ̀) và dấu sắc ( ́) được gọi là dấu trọng âm.

Dấu phụ có thể xuất hiện cả ở trên và dưới một chữ cái, bên trong một chữ cái, và giữa hai chữ cái. Dấu phụ cũng có thể được sử dụng kết hợp với các ký tự chữ và số, để tạo ra một ký tự không có trong bộ ký tự (mã hóa) được sử dụng trong trang.

Dưới đây là vài ví dụ:

Dấu Ký tự Xây dựng Kết quả
  ̀ a a&#768; à
 ́ a a&#769; á
 ̂ a a&#770; â
  ̃ a a&#771; ã
  ̀ O O&#768;
  ́ O O&#769;
 ̂ O O&#770;
  ̃ O O&#771;

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: