Các ký tự trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các ký tự trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Ký tự trong HTML

Nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật và ký hiệu tiền tệ không có trên bàn phím thông thường. Để thêm các biểu tượng đó vào một trang HTML, bạn có thể sử dụng một tên đối tượng HTML.

Nếu không có tên đối tượng nào tồn tại, bạn có thể sử dụng dạng số thực, thập phân hoặc thập lục phân. Ví dụ

<p>I will display &euro;</p>
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>

Hiển thị trên trình duyệt

I will display €

I will display €

I will display €

Một số ký tự toán học được hỗ trợ trong HTML

Ký tự Số Đối tượng Mô tả
&#8704; &forall; mọi
&#8706; &part; vi phân từng phần
&#8707; &exist; tồn tại
&#8709; &empty; tập rỗng
&#8711; &nabla; nabla
&#8712; &isin; thuộc
&#8713; &notin; không thuộc
&#8715; &ni; chứa
&#8719; &prod; số pi
&#8721; &sum; hàm tính tổng

Một số chữ cái Hy Lạp được hỗ trợ trong HTML

Ký tự Số Đối tượng Mô tả
 Α  &#913;  &Alpha;  Alpha
 Β  &#914;  &Beta;  Beta
 Γ  &#915;  &Gamma;  Gamma
 Δ  &#916;  &Delta;  Delta
 Ε  &#917;  &Epsilon;  Epsilon
 Ζ  &#918;  &Zeta; Zeta

Một số đối tượng khác được hỗ trợ trong HTML

Ký tự Số Đối tượng Mô tả
 ©  &#169;  &copy;  copyright
 ®  &#174;  &reg;  registered
 €  &#8364;  &euro;  euro
 ™  &#8482;  &trade;  trademark
 ←  &#8592;  &larr;  mũi tên sang trái
 ↑  &#8593;  &uarr;  mũi tên lên trên
 →  &#8594;  &rarr;  mũi tên sang phải
 ↓  &#8595;  &darr;  mũi tên xuống dưới
 ♠  &#9824;  &spades;  black spade suit
 ♣  &#9827;  &clubs;  black club suit
 ♥  &#9829;  &hearts;  black heart suit
 ♦  &#9830;  &diams;  black diamond suit

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: