Comment trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Comment trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Thẻ comment được sử dụng để chèn chú thích vào mã nguồn HTML.

Thẻ Comment trong HTML

Bạn có thể thêm chú thích vào nguồn HTML bằng cách sử dụng cú pháp sau:

<!– Viết chú thích tai đây –>

Chú ý có một dấu chấm than (!) trong thẻ mở, nhưng không có trong thẻ đóng.

Lưu ý: các chú thích không được hiển thị trêb trình duyệt, nhưng chúng giúp mã nguồn HTML của bạn được rõ ràng, cụ thể hơn.

Với các chú thích này, bạn có thể đặt thông báo và nhắc nhở trong mã HTML:

<!– Đây là chú thích –>

<p>Đây là đoạn văn.</p>

<!– Thêm thông tin bổ sung tại đây –>

Hiển thị trên trình duyệt

Đây là đoạn văn.

Sử dụng Comment trong HTML giúp bạn tránh bị rối, đồng thời nếu mã HTML có lỗi thì cũng dễ dàng cho việc tìm kiếm để chỉnh sửa hơn. Ví dụ:

<!– Dòng này không được hiển thị
<img border=”0″ src=”pic_mountain.jpg” alt=”Mountain”>
–>

Comment có điều kiện

Bạn có thể thêm một số chú thích có điều kiện trong HTML như sau:

<!–[if IE 9]>
…. some HTML here ….
<![endif]–>

Chú thích có điều kiện xác định các thẻ HTML chỉ được hỗ trợ trên trình duyệt IE.

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: