Định dạng văn bản trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Định dạng văn bản trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Định dạng văn bản trong HTML

Ở bài viết trước, các bạn đã được tìm hiểu về các thuộc tính style trong HTML. HTML cũng định nghĩa các yếu tố xác định văn bản có ý nghĩa đặc biệt.

HTML sử dụng các thẻ như <b> và <i> để định dạng văn bản in đậm hoặc in nghiêng.

Các định dạng hiển thị một số loại văn bản đặc biệt như:

  • <b> – chữ in đậm
  • <strong> – thể hiện chữ quan trọng, nhấn mạnh
  • <i> – chữ in nghiêng
  • <em> – chữ được nhấn mạnh
  • <mark> – chữ được đánh dấu
  • <small> – chữ nhỏ
  • <del> – chữ bị xóa
  • <ins> – chữ chèn thêm
  • <sub> – chữ nằm ở dưới
  • <sup> – chữ nằm ở trên

Thẻ <b> và <strong> trong HTML

Thẻ <b> thể hiện chữ in đậm, không mang tính quan trọng.

Ví dụ:

<b>Đây là chữ in đậm</b>

Thẻ <strong> thể hiện sự nhấn mạnh vào câu từ, dùng để nhấn mạnh vào ý của từ, câu đó.

Ví dụ:

<strong>Đây là chữ nhấn mạnh</strong>

Thẻ <i> và <em> trong HTML

Thẻ <i> thể hiện chữ in nghiêng. Ví dụ:

<i>Đây là chữ in nghiêng</i>

Thẻ <em> xác định văn bản được nhấn mạnh. Ví dụ:

<em>Đây là văn bản được nhấn mạnh</em>

Lưu ý: Các trình duyệt hiển thị thẻ <strong> dưới dạng <b> và <em> dưới dạng <i>. Tuy nhiên, có một sự khác biệt về ý nghĩa của các thẻ này: <b> và <i> định nghĩa văn bản in đậm và nghiêng; nhưng <strong> và <em>  là văn bản là “quan trọng”.

Thẻ <small> trong HTML

Thẻ <small> dùng để hiển thị chữ nhỏ. Ví dụ:

<h2>Định dạng chữ <small>nhỏ</small></h2>

Thẻ <mark> trong HTML

Thẻ <mark> thể hiện văn bản được đánh dấu:

<h2>Định dạng <mark>văn bản được đánh dấu</mark> trong HTML</h2>

Thẻ <del> trong HTML

Thẻ <del> thể hiện chữ bị xóa (gạch đi). Ví dụ:

<p>Màu yêu thích của tôi là <del>màu xanh</del> màu đỏ.</p>

Thẻ <ins> trong HTML

Thẻ <ins> thể hiện từ được thêm vào. Ví dụ:

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

Thẻ <sub> trong HTML

Thẻ <sub> tạo một ký tự nhỏ bên dưới, được dùng phổ biến trong công thức hóa học.. Ví dụ:

<p>Đây là ký tự <sub>bên dưới</sub>.</p>

Thẻ <sup> trong HTML

Thẻ <sup> tạo một ký tự nhỏ phía bên trên, được dùng phổ biến trong toán học, biểu diễn số mũ.. Ví dụ:

<p>Đây là ký tự <sup>phía trên</sup>.</p>

Tham khảo thẻ định dạng văn bản trong HTML

Thẻ Mô tả
<b> chữ in đậm
<em> nhấn mạnh nội dung
<i> chữ in nghiêng
<small> chữ nhỏ
<strong> nội dung nhấn mạnh
<sub> ký tự nhỏ bên dưới
<sup> ký tự nhỏ phía trên
<ins> văn bản được chèn
<del> văn bản được xóa
<mark> văn bản được đánh dấu

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: