Thẻ iframe trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thẻ iframe trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Iframe được sử dụng để hiển thị a trang web trong một trang web khác.

Cú pháp iframe

Iframe trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <iframe>:

<iframe src=”URL”></iframe>

Thuộc tính src xác định URL (địa chỉ web) của trang khung nội tuyến.

Iframe – cài đặt chiều rộng và chiều cao

Sử dụng các thuộc tính heightwidth để xác định kích thước của khung iframe. Các giá trị thuộc tính được mặc định là pixels, nhưng cũng có thể là phần trăm (như “80%”).

Ví dụ:

<iframe src=”demo_iframe.htm” height=”200″ width=”300″></iframe>

Iframe – loại bỏ đường viền

Theo mặc định, khung iframe có một đường viền xung quanh nó. Để xoá đường viền, hãy thêm thuộc tính style và sử dụng thuộc tính border trong CSS:

<iframe src=”demo_iframe.htm” style=”border:none;”></iframe>

Với CSS, bạn cũng có thể thay đổi kích thước, kiểu dáng và màu sắc của đường viền của khung iframe:

<iframe src=”demo_iframe.htm” style=”border:2px solid grey;”></iframe>

Iframe – target cho đường link

Một khung iframe có thể được sử dụng làm khung target cho một liên kết. Thuộc tính target của liên kết phải tham khảo thuộc tính name của khung iframe:

<iframe src=”demo_iframe.htm” name=”iframe_a”></iframe>

<p><a href=”https://www.w3schools.com” target=”iframe_a”>W3Schools.com</a></p>

Thẻ iframe trong HTML

Thẻ Mô tả
<iframe> định nghĩa một khung nội tuyến

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: