Một số ví dụ về HTML cơ bản - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Một số ví dụ về HTML cơ bản

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

HTML Editors

Bài học dưới đây sẽ sử dụng một số thẻ HTML mà bạn có thể chưa được học. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, trong những chương tiếp theo bạn sẽ lần lượt được làm quen với các thẻ này.

Tài liệu HTML

  • Mọi tệp tin HTML đều được khai báo bằng dòng lệnh <!DOCTYPE html>.
  • Tài liệu HTML bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>.
  • Phần hiển thị của HTML nằm giữa <body> và </body>.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Đây là tiêu đề</h1>
<p>Đây là đoạn văn bản.</p>
</body>
</html>

Tiêu đề trong HTML

Thẻ tiêu đề (heading) HTML được định nghĩa bằng các thẻ từ <h1> đến <h6>. Trong đó <h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất, giảm dần đến <h6>.

Ví dụ:

<h1>Đây là tiêu đề 1</h1>
<h2>Đây là tiêu đề 2</h2>
<h3>Đây là tiêu đề 3</h3>

Văn bản trong HTML

HTML paragraphs dùng để khai báo đoạn văn bản với thẻ <p>. Ví dụ:

<p>Đây là một văn bản.</p>
<p>Đây là văn bản khác.</p>

Links trong HTML

HTML Links dùng để mô tả đường dẫn với thẻ <a>. Ví dụ:

<a href=”http://demo.pveser.com”>Đây là link</a>

Đích đến của liên kết nằm trong thuộc tính href. Thuộc tính alt (Attributes) dùng để cung cấp thông tin bổ sung cho các phần tử của HTML.

Hình ảnh trong HTML

HTML images mô tả hình ảnh trong HTML, dùng bằng thẻ <img>. Các thuộc tính bổ sung như nguồn file ảnh (src), văn bản thay thể (alt), chiều rộng, chiều cao hình ảnh thể hiện dưới dạng thuộc tính:

<img src=”vidu.jpg” alt=”demo.pveser.com” width=”104px” height=”142px”>

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: