Phần tử mã máy tính trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Phần tử mã máy tính trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Computer Code

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>

Thẻ <kbd> dùng cho lệnh nhập vào

Phần tử <kbd> đại diện cho thông tin/lệnh nhập vào từ người dùng như đầu vào bàn phím hoặc lệnh thoại. Văn bản bao quanh bởi các thẻ <kbd> thường được hiển thị trong phông chữ mặc định của trình duyệt:

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Hiển thị trên trình duyệt

Save the document by pressing Ctrl + S

Thẻ <samp> dùng cho chương trình xuất ra

Phần tử HTML <samp> đại diện cho đầu ra từ một chương trình hoặc hệ thống tính toán. Văn bản bao quanh bởi các thẻ <samp> thường được hiển thị trong phông chữ mặc định của trình duyệt:

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>

Hiển thị trên trình duyệt

If you input wrong value, the program will return Error!

Thẻ <code> dùng cho mã máy tính

Phần tử HTML <code> xác định một đoạn mã máy tính. Văn bản bao quanh bởi thẻ <code> thường được hiển thị trong phông chữ mặc định của trình duyệt:

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

Hiển thị trên trình duyệt

x = 5; y = 6; z = x + y;

Lưu ý phần tử <code> không bao gồm khoảng trắng và dòng ngắt. Để khắc phục điều này, bạn có thể đặt phần tử <code> bên trong một phần tử <pre>:

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

Hiển thị trên trình duyệt


x = 5;
y = 6;
z = x + y;

Thẻ <var> dùng cho biến số

Phần tử HTML <var> xác định một biến. Biến có thể là một biến trong một biểu thức toán học hoặc một biến trong ngữ cảnh lập trình:

Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.

Hiển thị trên trình duyệt

Einstein wrote: E = mc2.

Phần tử mã máy tính trong HTML

Thẻ Mô tả
<code> định nghĩa mã lập trình
<kbd> định nghĩa dữ liệu nhập vào từ bàn phím
<samp> định nghĩa đầu ra máy tính
<var> định nghĩa một biến
<pre> xác định văn bản được định dạng sẵn

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: