Thuộc tính Class trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thuộc tính Class trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Cách dùng thuộc tính class trong HTML

Thuộc tính class cho phép bạn sử dụng một hoặc nhiều class trên một thẻ. Ví dụ dưới đây có ba phần tử <div> trỏ đến cùng một class:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.cities {
background-color: black;
color: white;
margin: 20px 0 20px 0;
padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class=”cities”>
<h2>London</h2>
<p>London is the capital of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

<div class=”cities”>
<h2>Paris</h2>
<p>Paris is the capital and most populous city of France.</p>
</div>

<div class=”cities”>
<h2>Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan, the center of the Greater Tokyo Area,
and the most populous metropolitan area in the world.</p>
</div>

</body>
</html>

Cách dùng thuộc tính class cho phần tử nội tuyến

Thuộc tính class cũng có thể được sử dụng cho các phần tử inline (nội tuyến):

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
span.note {
font-size: 120%;
color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>My <span class=”note”>Important</span> Heading</h1>
<p>This is some <span class=”note”>important</span> text.</p>

</body>
</html>

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: