Thuộc tính Colors trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thuộc tính Colors trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Trong HTML, màu sắc có thể được xác định bằng cách sử dụng một tên màu, một giá trị RGB, hoặc một giá trị HEX.

Tên màu

Trong HTML, màu sắc có thể được xác định bằng cách sử dụng một tên màu:

Giá trị RGB trong HTML

Trong HTML, màu sắc cũng có thể được chỉ định như một giá trị rgb, rgb có nghĩa là red, green, blue (màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời).

Mỗi tham số rgb xác định cường độ màu từ 0 đến 255. Ví dụ: rgb (255,0,0) được hiển thị dưới dạng màu đỏ, vì màu đỏ được đặt thành giá trị cao nhất (255) và các giá trị khác được đặt thành 0.

Để hiển thị màu đen, tất cả các thông số màu phải được đặt thành 0, như sau: rgb (0,0,0). Để hiển thị màu trắng, tất cả các tham số màu phải được đặt là 255, như sau: rgb (255,255,255).

Giá trị HEX trong HTML

Trong HTML, màu sắc cũng có thể được chỉ định bằng cách sử dụng một giá trị thập lục phân có dạng: #RRGGBB, trong đó RR (màu đỏ), GG (màu xanh lá cây) và BB (màu xanh) là các giá trị thập lục phân giữa 00 và FF (tương tự thập phân 0-255).

Ví dụ: # FF0000 được hiển thị bằng màu đỏ, vì màu đỏ được đặt thành giá trị cao nhất (FF) và các giá trị khác được đặt ở giá trị thấp nhất (00).

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: