Thẻ trích dẫn trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thẻ trích dẫn trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Thẻ <q> dùng cho trích dẫn ngắn

Thẻ <q> được sử dụng để đưa ra một trích dẫn ngắn. Ví dụ:

<p>WWF’s goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

Hiển thị trên trình duyệt

WWF’s goal is to: Build a future where people live in harmony with nature.

Thẻ <blockquote> cho trích dẫn

Thẻ <blockquote> xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác. Ví dụ:

<p>Here is a quote from WWF’s website:</p>
<blockquote cite=”http://www.worldwildlife.org/who/index.html”>
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world’s leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

Hiển thị trên trình duyệt

Here is a quote from WWF’s website:

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world’s leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.

Thẻ viết tắt <abbr> trong HTML

Thẻ <abbr> xác định từ viết tắt trong HTML. Ví dụ:

<p>The <abbr title=”World Health Organization”>WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

Hiển thị trên trình duyệt

The WHO was founded in 1948.

Thẻ thông tin liên hệ <address> trong HTML

Thẻ <address> xác định thông tin liên hệ (tác giả, chủ sở hữu) của một tài liệu hoặc một bài báo. Thẻ <address> thường được hiển thị bằng chữ nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm một ngắt dòng trước và sau thẻ. Ví dụ:

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

Hiển thị trên trình duyệt

Written by John Doe. Visit us at: Example.com Box 564, Disneyland USA

Thẻ <cite> cho tiêu đề công việc

Thẻ <cite> xác định tiêu đề của công việc. Trình duyệt thường hiển thị thẻ <cite> dạng in nghiêng. Ví dụ:

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

Hiển thị trên trình duyệt

The Scream by Edvard Munch. Painted in 1893.

Thẻ ghi đè <bdo> trong HTML

Thẻ <bdo> trong HTML được sử dụng để ghi đè (với quyền ưu tiên cao hơn) hướng văn bản mặc định. Ví dụ:

<bdo dir=”rtl”>This text will be written from right to left</bdo>

Hiển thị trên trình duyệt

This text will be written from right to left

Tham khảo một số thẻ trích dẫn trong HTML

ThẻMô tả
<abbr>chỉ một từ viết tắt
<address>chỉ một địa chỉ
<bdo>sử dụng để ghi đè (với quyền ưu tiên cao hơn)
<blockquote>sử dụng để chỉ các trích dẫn dài
<cite>xác định một câu trích dẫn
<q>sử dụng để chỉ các trích dẫn ngắn

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: