Trình định vị tài nguyên đồng nhất HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Trình định vị tài nguyên đồng nhất HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

URL là cách gọi khác của một địa chỉ web. URL có thể bao gồm các từ (w3schools.com), hoặc địa chỉ Giao thức Internet (IP) (192.68.20.50).

Hầu hết mọi người nhập tên khi lướt web, vì tên dễ nhớ hơn số.

 

URL – Uniform Resource Locator

Trình duyệt yêu cầu truy cập web từ các máy chủ bằng cách sử dụng một URL. Một URL (Uniform Resource Locator) được sử dụng để xác định một tài liệu (hoặc các dữ liệu khác) trên web.

Một địa chỉ web, như https://www.w3schools.com/html/default.asp tuân theo các quy tắc cú pháp sau:

scheme://prefix.domain:port/path/filename

Giải thích:

  • scheme – xác định loại dịch vụ Internet (phổ biến nhất là http hoặc https)
  • prefix – xác định tiền tố miền (mặc định cho http là www)
  • domain – tên miền Internet (như w3schools.com)
  • port – số cổng tại host (mặc định cho http là 80)
  • path – một đường dẫn tại máy chủ (nếu bỏ qua thư mục gốc của trang web)
  • filename – xác định tên của tài liệu hoặc tài nguyên

 

Sơ đồ URL phổ biến

Bảng dưới đây liệt kê một số sơ đồ phổ biến:

 Scheme Tên đầy đủSử dụng cho
 http HyperText Transfer Protocol Các trang web phổ biến. Không được mã hóa
 https Secure HyperText Transfer Protocol Các trang web bảo mật. Được mã hoá
 ftp File Transfer Protocol Tải xuống hoặc tải tệp lên
 file Một tập tin trên máy tính của bạn

 

Mã hóa URL

URL chỉ có thể được gửi qua Internet bằng cách sử dụng bộ ký tự ASCII. Nếu URL chứa ký tự bên ngoài bộ ASCII, URL phải được chuyển đổi.

Mã hoá URL chuyển đổi các ký tự không phải ASCII thành một định dạng có thể được truyền qua Internet. Mã hóa URL sẽ thay thế ký tự không phải ASCII bằng chữ “%” theo sau bằng chữ số thập lục phân.

URL không thể chứa dấu cách. Mã hóa URL thường thay thế một không gian với một dấu cộng (+), hoặc %20.

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: