Tìm hiểu audio trong HTML5 - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu audio trong HTML5

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Âm thanh trên web

Trước HTML5, các tệp âm thanh chỉ có thể được phát trong trình duyệt với plug-in (như flash). Phần tử <audio> HTML5 xác định một cách tiêu chuẩn để nhúng âm thanh trong trang web.

Trình duyệt hỗ trợ

Các số trong bảng xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử <audio>.

Phần tử <audio> trong HTML

Để phát một tệp âm thanh bằng HTML, hãy sử dụng phần tử <audio>:

<audio controls>
<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
Your browser does not support the audio element.
</audio>

HTML Audio – cách thức hoạt động

Thuộc tính controls thêm các điều khiển âm thanh, như phát, tạm dừng và âm lượng.

Phần tử <source> cho phép bạn chỉ định các tệp âm thanh thay thế mà trình duyệt có thể chọn. Trình duyệt sẽ sử dụng định dạng được công nhận đầu tiên.

Văn bản giữa các thẻ <audio> và </