Tìm hiểu các Plug-ins trong HTML5 - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu các Plug-ins trong HTML5

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Mục đích của một plug-in là mở rộng chức năng của trình duyệt web.

Trình trợ giúp HTML (Plugin)

Các ứng dụng trợ giúp (plug-in) là các chương trình máy tính mở rộng chức năng tiêu chuẩn của một trình duyệt web. Ví dụ về plug-ins nổi tiếng là Java.

Plug-ins có thể được thêm vào các trang web bằng thẻ <object> hoặc thẻ <embed>.

Plug-in có thể được sử dụng cho nhiều mục đích: bản đồ hiển thị, quét virus, xác minh id ngân hàng của bạn…

Để hiển thị video và âm thanh: sử dụng các thẻ <video> và <audio>.

Phần tử <object>

Phần tử <object> được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt. Phần tử này định nghĩa một đối tượng được nhúng trong một tài liệu HTML.

<object> được sử dụng để nhúng các plug-ins (như các applet Java, trình đọc PDF, Flash Players) trong các trang web.

<object width=”400″ height=”50″ data=”bookmark.swf”></object>

Phần tử <object> cũng có thể được sử dụng để bao gồm HTML trong HTML:

<object width=”100%” height=”500px” data=”snippet.html”></object>

hoặc nhúng hình ảnh:

<object data=”audi.jpeg”></object>

Phần tử <embed>

Phần tử <embed> được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt chính. Phần tử này  cũng định nghĩa một đối tượng được nhúng trong một tài liệu HTML.

Các trình duyệt Web đã hỗ trợ phần tử <embed> trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nó không phải là một phần của đặc tả HTML trước HTML5.

<embed width=”400″ height=”50″ src=”bookmark.swf”>

Lưu ý rằng phần tử <embed> không có thẻ đóng. Nó không thể chứa văn bản thay thế.

Phần tử <embed> cũng có thể được sử dụng để bao gồm HTML trong HTML:

<embed width=”100%” height=”500px” src=”snippet.html”>

hoặc

<embed src=”audi.jpeg”>