Các phần tử HTML và DOCTYPES hợp lệ - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các phần tử HTML và DOCTYPES hợp lệ

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các phần tử HTML, và hiển thị những gì !DOCTYPE mỗi phần tử xuất hiện.

HTML 4.01 / XHTML 1.0

Thẻ HTML5 Transitional Strict Frameset XHTML 1.1
<a>  Có  Có  Có  Có  Có
<abbr>  Có  Có  Có  Có  Có
<acronym>  Không  Có  Có  Có  Có
<address>  Có  Có  Có  Có  Có
<applet>  Không  Có  Không  Có  Không
<area>  Có  Có  Có  Có  Không
<article>  Có  Không  Không  Không  Không
<aside>  Có  Không  Không  Không  Không
<audio>  Có  Không  Không  Không  Không
<b>  Có  Có  Có  Có  Có
<base>  Có  Có  Có  Có  Có
<basefont>  Không  Có  Không  Có  Không
<bdi>  Có  Không  Không  Không  Không
<bdo>  Có  Có  Có  Có  Không
<big>  Không  Có  Có  Có  Có
<blockquote>  Có  Có  Có  Có  Có
<body>  Có  Có  Có  Có  Có
<br>  Có  Có  Có  Có  Có
<button>  Có  Có  Có  Có  Có
<canvas>  Có  Không  Không  Không  Không
<caption>  Có  Có  Có  Có  Có
<center>  Không  Có  Không  Có  Không
<cite>  Có  Có  Có  Có  Có
<code>  Có  Có  Có  Có  Có
<col>  Có  Có  Có  Có  Không
<colgroup>  Có  Có  Có  Có  Không
<datalist>  Có  Không  Không  Không  Không
<dd>  Có  Có  Có  Có  Có
<del>  Có  Có  Có  Có  Không
<details>  Có  Không  Không  Không  Không
<dfn>  Có  Có  Có  Có  Có
<dialog>  Có  Không  Không  Không  Không
<dir>  Không  Có  Không  Có  Không
<div>  Có  Có  Có  Có  Có
<dl>  Có  Có  Có  Có  Có
<dt>  Có  Có  Có  Có  Có
<em>  Có  Có  Có  Có  Có
<embed>  Có  Không  Không  Không  Không
<fieldset>  Có  Có  Có  Có  Có
<figcaption>  Có  Không  Không  Không  Không
<figure>  Có  Không  Không  Không  Không
<font>  Không  Có  Không  Có  Không
<footer>  Có  Không  Không  Không  Không
<form>  Có  Có  Có  Có  Có
<frame>  Không  Không  Không  Có  Không
<frameset>  Không  Không  Không  Có  Không
<h1> to <h6>  Có  Có  Có  Có  Có
<head>  Có  Có  Có  Có  Có
<header>  Có  Không  Không  Không  Không
<hr>  Có  Có  Có  Có  Có
<html>  Có  Có  Có  Có  Có
<i>  Có  Có  Có  Có  Có
<iframe>  Có  Có  Không  Có  Không
<img>  Có  Có  Có  Có  Có
<input>  Có  Có  Có  Có  Có
<ins>  Có  Có  Có  Có  Không
<kbd>  Có  Có  Có  Có  Có
<keygen>  Có  Không  Không  Không  Không
<label>  Có  Có  Có  Có  Có
<legend>  Có  Có  Có  Có  Có
<li>  Có  Có  Có  Có  Có
<link>  Có  Có  Có  Có  Có
<main>  Có  Không  Không  Không  Không
<map>  Có  Có  Có  Có  Không
<mark>  Có  Không  Không  Không  Không
<menu>  Có  Có  Không  Có  Không
<menuitem>  Có  Không  Không  Không  Không
<meta>  Có  Có  Có  Có  Có
<meter>  Có  Không  Không  Không  Không
<nav>  Có  Không  Không  Không  Không
< Khôngframes>  Không  Có  Không  Có  Không
< Khôngscript>  Có  Có  Có  Có  Có
<object>  Có  Có  Có  Có  Có
<ol>  Có  Có  Có  Có  Có
<optgroup>  Có  Có  Có  Có  Có
<option>  Có  Có  Có  Có  Có
<output>  Có  Không  Không  Không  Không
<p>  Có  Có  Có  Có  Có
<param>  Có  Có  Có  Có  Có
<pre>  Có  Có  Có  Có  Có
<progress>  Có  Không  Không  Không  Không
<q>  Có  Có  Có  Có  Có
<rp>  Có  Không  Không  Không  Không
<rt>  Có  Không  Không  Không  Không
<ruby>  Có  Không  Không  Không  Không
<s>  Có  Có  Không  Có  Không
<samp>  Có  Có  Có  Có  Có
<script>  Có  Có  Có  Có  Có
<section>  Có  Không  Không  Không  Không
<select>  Có  Có  Có  Có  Có
<small>  Có  Có  Có  Có  Có
<source>  Có  Không  Không  Không  Không
<span>  Có  Có  Có  Có  Có
<strike>  Không  Có  Không  Có  Không
<strong>  Có  Có  Có  Có  Có
<style>  Có  Có  Có  Có  Có
<sub>  Có  Có  Có  Có  Có
<summary>  Có  Không  Không  Không  Không
<sup>  Có  Có  Có  Có  Có
<table>  Có  Có  Có  Có  Có
<tbody>  Có  Có  Có  Có  Không
<td>  Có  Có  Có  Có  Có
<textarea>  Có  Có  Có  Có  Có
<tfoot>  Có  Có  Có  Có  Không
<th>  Có  Có  Có  Có  Có
<thead>  Có  Có  Có  Có  Không
<time>  Có  Không  Không  Không  Không
<title>  Có  Có  Có  Có  Có
<tr>  Có  Có  Có  Có  Có
<track>  Có  Không  Không  Không  Không
<tt>  Không  Có  Có  Có  Có
<u>  Có  Có  Không  Có  Không
<ul>  Có  Có  Có  Có  Có
<var>  Có  Có  Có  Có  Có
<video>  Có  Không  Không  Không  Không
<wbr>  Có  Không  Không  Không  Không