Các thuộc tính sự kiện trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các thuộc tính sự kiện trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Thuộc tính sự kiện toàn cục

HTML4 đã tích hợp thêm khả năng cho phép sự kiện kích hoạt các hành động trong trình duyệt, chẳng hạn như bắt đầu JavaScript khi người dùng nhấp vào một phần tử.

Dưới đây là các thuộc tính sự kiện toàn cục có thể được thêm vào các phần tử HTML để xác định hành động sự kiện.

(*) thể hiện các thuộc tính sự kiện mới được thêm vào HTML5

Thuộc tính sự kiện Window

Các sự kiện được kích hoạt cho đối tượng cửa sổ (áp dụng cho thẻ <body>):

Thuộc tính Giá trị Mô tả
 onafterprint     (*)  script  kịch bản được chạy sau khi tài liệu được in
 onbeforeprint     (*)  script  kịch bản được chạy trước khi tài liệu được in
 onbeforeunload     (*)  script  tập lệnh được chạy khi tài liệu sắp được dỡ xuống
 onerror     (*)  script  script được chạy khi một lỗi xảy ra
 onhashchange     (*)  script  tập lệnh được chạy khi đã có thay đổi đối với phần neo của url
 onload  script  kích hoạt sau khi trang tải xong
 onmessage     (*)  script  tập lệnh được chạy khi thông điệp được kích hoạt
 onoffline     (*)  script  tập lệnh được chạy khi trình duyệt bắt đầu hoạt động ngoại tuyến
 ononline     (*)  script  tập lệnh được chạy khi trình duyệt bắt đầu làm việc trực tuyến
 onpagehide     (*)  script  tập lệnh được chạy khi người dùng điều hướng xa trang
 onpageshow     (*)  script  tập lệnh được chạy khi người dùng điều hướng đến một trang
 onpopstate     (*)  script  tập lệnh được chạy khi lịch sử của cửa sổ thay đổi
 onresize     (*)  script  đâm cháy khi cửa sổ trình duyệt được thay đổi kích cỡ
 onstorage     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một khu vực lưu trữ web được cập nhật
 onunload  script  kích hoạt khi trang đã được dỡ xuống (hoặc cửa sổ trình duyệt đã bị đóng)

Thuộc tính sự kiện form

Sự kiện được kích hoạt bởi các hành động bên trong một biểu mẫu HTML (áp dụng cho hầu hết các yếu tố HTML, nhưng được sử dụng nhiều nhất trong các phần tử form):

 Thuộc tính  Giá trị Mô tả
 onblur  script  kích hoạt ngay khi người dùng chuyển con trỏ nháy ra ngoài thẻ
 onchange  script  kích hoạt khi giá trị của phần tử bị thay đổi
 oncontextmenu     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một trình đơn ngữ cảnh được kích hoạt
 onfocus  script  kích hoạt thời điểm khi phần tử được lấy nét
 oninput     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một phần tử được người dùng nhập vào
 oninvalid     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một phần tử không hợp lệ
 onreset     (*)  script  kích hoạt khi nút Reset trong một hình thức được nhấp
 onsearch  script  kích hoạt khi người dùng viết một cái gì đó trong một trường tìm kiếm (cho <input = “search”>)
 onselect  script  kích hoạt sau khi một số văn bản đã được chọn trong phần tử
 onsubmit  script kích hoạt khi biểu mẫu được gửi đi

Thuộc tính sự kiện Keyboard

Thuộc tính Giá trị Mô tả
 onkeydown  script  kích hoạt khi người dùng nhấn phím
 onkeypress  script  kích hoạt khi người dùng nhấn phím
 onkeyup  script  kích hoạt khi người dùng thả một phím

Thuộc tính sự kiện Mouse

Thuộc tính  Giá trị Mô tả
 onclick  script  kích hoạt trên click chuột lên phần tử
 ondblclick  script  kích hoạt trên một con chuột nhấp đúp vào phần tử
 onmousedown  script  kích hoạt khi một nút chuột được nhấn xuống trên một phần tử
 onmousemove  script  kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển trong khi nó ở trên một phần tử
 onmouseout  script  kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển ra khỏi một phần tử
 onmouseover  script  kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển qua một phần tử
 onmouseup  script  kích hoạt khi một nút chuột được thả ra trên một phần tử
 onmousewheel  script  Không được chấp nhận. Sử dụng thuộc tính onwheel để thay thế
 onwheel     (*)  script  kích hoạt khi bánh xe chuột cuộn lên hoặc xuống trên một phần tử

Thuộc tính sự kiện Drag

 Thuộc tính  Giá trị Mô tả
 ondrag     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một phần tử bị kéo
 ondragend     (*)  script  tập lệnh sẽ chạy khi kết thúc thao tác kéo
 ondragenter     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một phần tử đã được kéo đến đích thả hợp lệ
 ondragleave     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một phần tử rời khỏi mục tiêu thả hợp lệ
 ondragover     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một phần tử bị kéo qua một mục tiêu thả hợp lệ
 ondragstart     (*)  script  tập lệnh sẽ chạy khi bắt đầu thao tác kéo
 ondrop     (*)  script  tập lệnh được chạy khi phần tử được kéo được thả
 onscroll     (*)  script  tập lệnh được chạy khi cuộn thanh của phần tử đang được cuộn

Thuộc tính sự kiện Clipboard

 Thuộc tính Giá trị  Mô tả
 oncopy  script  kích hoạt khi người dùng sao chép nội dung của phần tử
 oncut  script  kích hoạt khi người dùng cắt nội dung của phần tử
 onpaste  script  kích hoạt khi người dùng dán một số nội dung trong phần tử

Thuộc tính sự kiện Media

Sự kiện được kích hoạt bởi các phương tiện truyền thông như video, hình ảnh và âm thanh (áp dụng cho tất cả các yếu tố HTML nhưng phổ biến nhất trong các phần tử phương tiện, như <audio>, <embed>, <img>, <object> và <video>).

Thuộc tính  Giá trị Mô tả
 onabort  script  tập lệnh sẽ chạy khi huỷ bỏ
 oncanplay     (*)  script  tập lệnh được chạy khi tệp sẵn sàng để bắt đầu phát (khi nó đã đủ vùng đệm để bắt đầu)
 oncanplaythrough     (*)  script  tập lệnh được chạy khi một tập tin có thể được phát tất cả các cách để kết thúc mà không cần tạm dừng để đệm
 oncuechange     (*)  script  tập lệnh được chạy khi thay đổi tín hiệu trong phần tử <track>
 ondurationchange     (*)  script  tập lệnh sẽ chạy khi độ dài của phương tiện truyền thông thay đổi
 onemptied     (*)  script  tập lệnh được chạy khi xảy ra sự cố xấu và tệp đột nhiên không khả dụng (như bất ngờ ngắt kết nối)
 onended     (*)  script  tập lệnh được chạy khi các phương tiện truyền thông đã kết thúc (một sự kiện hữu ích cho các tin nhắn như “thanks for listening”)
 onerror     (*)  script  tập lệnh chạy khi xảy ra lỗi khi tệp đang được tải
 onloadeddata     (*)  script  tập lệnh chạy khi dữ liệu phương tiện được tải
 onloadedmetadata     (*)  script  tập lệnh được chạy khi dữ liệu meta (như kích thước và thời gian) được tải
onloadstart     (*)  script  tập lệnh được chạy giống như tệp bắt đầu tải trước khi bất kỳ thứ gì được tải
 onpause     (*)  script  tập lệnh sẽ chạy khi các phương tiện truyền thông bị tạm dừng bởi người dùng hoặc theo chương trình
 onplay     (*)  script  tập lệnh được chạy khi các phương tiện truyền thông đã sẵn sàng để bắt đầu chạy
 onplaying     (*)  script  tập lệnh được chạy khi các phương tiện truyền thông thực sự đã bắt đầu chạy
 onprogress     (*)  script  tập lệnh được chạy khi trình duyệt đang trong quá trình nhận dữ liệu phương tiện
 onratechange     (*)  script  tập lệnh được chạy mỗi khi tốc độ phát lại thay đổi (như khi người dùng chuyển sang chế độ chạy chậm hoặc chế độ chuyển tiếp nhanh)
 onseeked     (*)  script  tập lệnh sẽ được chạy khi thuộc tính tìm kiếm được đặt thành false chỉ ra rằng việc tìm kiếm đã kết thúc
 onseeking     (*)  script  tập lệnh được chạy khi thuộc tính đang tìm kiếm được đặt thành đúng chỉ ra rằng tìm kiếm đang hoạt động
 onstalled     (*)  script  tập lệnh được chạy khi trình duyệt không thể tìm nạp dữ liệu phương tiện với bất kỳ lý do nào
 onsuspend     (*)  script  tập lệnh được chạy khi tìm nạp dữ liệu phương tiện được dừng lại trước khi nó được tải hoàn toàn vì bất cứ lý do gì
 ontimeupdate     (*)  script  kịch bản sẽ được chạy khi vị trí chơi đã thay đổi (như khi người dùng chuyển nhanh tới một điểm khác trong phương tiện)
 onvolumechange     (*)  script  tập lệnh được chạy mỗi khi volume được thay đổi (bao gồm việc cài đặt âm thanh để “tắt tiếng”)
 onwaiting     (*)  script  tập lệnh sẽ chạy khi các phương tiện truyền thông tạm dừng nhưng dự kiến ​​sẽ tiếp tục (như khi phương tiện truyền thông tạm dừng để đệm thêm dữ liệu)

Thuộc tính sự kiện Misc

Thuộc tính Giá trị Mô tả
 onshow     (*) script  kích hoạt khi một phần tử <menu> được hiển thị dưới dạng trình đơn ngữ cảnh
 ontoggle     (*)  script  kích hoạt khi người dùng mở hoặc đóng phần tử <details>