Chuyển đổi từ pixels sang ems - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chuyển đổi từ pixels sang ems

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Bảng dưới đây thể hiện giá trị chuyển đổi từ pixels sang ems, phần trăm:

px em percent
5px 0.3125em 31.25%
6px 0.3750em 37.50%
7px 0.4375em 43.75%
8px 0.5000em 50.00%
9px 0.5625em 56.25%
10px 0.6250em 62.50%
11px 0.6875em 68.75%
12px 0.7500em 75.00%
13px 0.8125em 81.25%
14px 0.8750em 87.50%
15px 0.9375em 93.75%
16px 1.0000em 100.00%
17px 1.0625em 106.25%
18px 1.1250em 112.50%
19px 1.1875em 118.75%
20px 1.2500em 125.00%
21px 1.3125em 131.25%
22px 1.3750em 137.50%
23px 1.4375em 143.75%
24px 1.5000em 150.00%
25px 1.5625em 156.25%

Sự khác biệt giữa PX, EM và phần trăm là gì?

Pixel là phép đo tĩnh, trong khi phần trăm và EM là các phép đo tương đối. Kích thước của EM hoặc phần trăm phụ thuộc vào thuộc tính đối chiếu của nó. Nếu kích thước văn bản là 16 pixel, thì 150% hoặc 1,5 EM sẽ là 24 pixel (1,5 * 16).