Tên màu sắc trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tên màu sắc trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Bảng dưới đây là tên, mã màu sắc được hơn 140 trình duyệt web hỗ trợ hiển thị:

Tên màu Mã HEX  Shades  Mix
 AliceBlue  #F0F8FF  shades  mix
 AntiqueWhite  #FAEBD7  shades  mix
 Aqua  #00FFFF  shades  mix
 Aquamarine  #7FFFD4  shades  mix
 Azure  #F0FFFF  shades  mix
 Beige  #F5F5DC  shades  mix
 Bisque  #FFE4C4  shades  mix
 Black  #000000  shades  mix
 BlanchedAlmond  #FFEBCD  shades  mix
 Blue  #0000FF  shades  mix
 BlueViolet  #8A2BE2  shades  mix
 Brown  #A52A2A  shades  mix
 BurlyWood  #DEB887  shades  mix
 CadetBlue  #5F9EA0  shades  mix
 Chartreuse  #7FFF00  shades  mix
 Chocolate  #D2691E  shades  mix
 Coral  #FF7F50  shades  mix
 CornflowerBlue  #6495ED  shades  mix
 Cornsilk  #FFF8DC  shades  mix
 Crimson  #DC143C  shades  mix
 Cyan  #00FFFF  shades  mix
 DarkBlue  #00008B  shades  mix
 DarkCyan  #008B8B  shades  mix
 DarkGoldenRod  #B8860B  shades  mix
 DarkGray  #A9A9A9  shades  mix
 DarkGrey  #A9A9A9  shades  mix
 DarkGreen  #006400  shades  mix
 DarkKhaki  #BDB76B  shades  mix
 DarkMagenta  #8B008B  shades  mix
 DarkOliveGreen  #556B2F  shades  mix
 DarkOrange  #FF8C00  shades  mix
 DarkOrchid  #9932CC  shades  mix
 DarkRed  #8B0000  shades  mix
 DarkSalmon  #E9967A  shades  mix
 DarkSeaGreen  #8FBC8F  shades  mix
 DarkSlateBlue  #483D8B  shades  mix
 DarkSlateGray  #2F4F4F  shades  mix
 DarkSlateGrey  #2F4F4F  shades  mix
 DarkTurquoise  #00CED1  shades  mix
 DarkViolet  #9400D3  shades  mix
 DeepPink  #FF1493  shades  mix
 DeepSkyBlue  #00BFFF  shades  mix
 DimGray  #696969  shades  mix
 DimGrey  #696969  shades  mix
 DodgerBlue  #1E90FF  shades  mix
 FireBrick  #B22222  shades  mix
 FloralWhite  #FFFAF0  shades  mix
 ForestGreen  #228B22  shades  mix
 Fuchsia  #FF00FF  shades  mix
 Gainsboro  #DCDCDC  shades  mix
 GhostWhite  #F8F8FF  shades  mix
 Gold  #FFD700  shades  mix
 GoldenRod  #DAA520  shades  mix
 Gray  #808080  shades  mix
 Grey  #808080  shades  mix
 Green  #008000  shades  mix
 GreenYellow  #ADFF2F  shades  mix
 HoneyDew  #F0FFF0  shades  mix
 HotPink  #FF69B4  shades  mix
 IndianRed  #CD5C5C  shades  mix
 Indigo  #4B0082  shades  mix
 Ivory  #FFFFF0  shades  mix
 Khaki  #F0E68C  shades  mix
 Lavender  #E6E6FA  shades  mix
 LavenderBlush  #FFF0F5  shades  mix
 LawnGreen  #7CFC00  shades  mix
 LemonChiffon  #FFFACD  shades  mix
 LightBlue  #ADD8E6  shades  mix
 LightCoral  #F08080  shades  mix
 LightCyan  #E0FFFF  shades  mix
 LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  shades  mix
 LightGray  #D3D3D3  shades  mix
 LightGrey  #D3D3D3  shades  mix
 LightGreen  #90EE90  shades  mix
 LightPink  #FFB6C1  shades  mix
 LightSalmon  #FFA07A  shades  mix
 LightSeaGreen  #20B2AA  shades  mix
 LightSkyBlue  #87CEFA  shades  mix
 LightSlateGray  #778899  shades  mix
 LightSlateGrey  #778899  shades  mix
 LightSteelBlue  #B0C4DE  shades  mix
 LightYellow  #FFFFE0  shades  mix
 Lime  #00FF00  shades  mix
 LimeGreen  #32CD32  shades  mix
 Linen  #FAF0E6  shades  mix
 Magenta  #FF00FF  shades  mix
 Maroon  #800000  shades  mix
 MediumAquaMarine  #66CDAA  shades  mix
 MediumBlue  #0000CD  shades  mix
 MediumOrchid  #BA55D3  shades  mix
 MediumPurple  #9370DB  shades  mix
 MediumSeaGreen  #3CB371  shades  mix
 MediumSlateBlue  #7B68EE  shades  mix
 MediumSpringGreen  #00FA9A  shades  mix
 MediumTurquoise  #48D1CC  shades  mix
 MediumVioletRed  #C71585  shades  mix
 MidnightBlue  #191970  shades  mix
 MintCream  #F5FFFA  shades  mix
 MistyRose  #FFE4E1  shades  mix
 Moccasin  #FFE4B5  shades  mix
 NavajoWhite  #FFDEAD  shades  mix
 Navy  #000080  shades  mix
 OldLace  #FDF5E6  shades  mix
 Olive  #808000  shades  mix
 OliveDrab  #6B8E23  shades  mix
 Orange  #FFA500  shades  mix
 OrangeRed  #FF4500  shades  mix
 Orchid  #DA70D6  shades  mix
 PaleGoldenRod  #EEE8AA  shades  mix
 PaleGreen  #98FB98  shades  mix
 PaleTurquoise  #AFEEEE  shades  mix
 PaleVioletRed  #DB7093  shades  mix
 PapayaWhip  #FFEFD5  shades  mix
 PeachPuff  #FFDAB9  shades  mix
 Peru  #CD853F  shades  mix
 Pink  #FFC0CB  shades  mix
 Plum  #DDA0DD  shades  mix
 PowderBlue  #B0E0E6  shades  mix
 Purple  #800080  shades  mix
 RebeccaPurple  #663399  shades  mix
 Red  #FF0000  shades  mix
 RosyBrown  #BC8F8F  shades  mix
 RoyalBlue  #4169E1  shades  mix
 SaddleBrown  #8B4513  shades  mix
 Salmon  #FA8072  shades  mix
 SandyBrown  #F4A460  shades  mix
 SeaGreen  #2E8B57  shades  mix
 SeaShell  #FFF5EE  shades  mix
 Sienna  #A0522D  shades  mix
 Silver  #C0C0C0  shades  mix
 SkyBlue  #87CEEB  shades  mix
 SlateBlue  #6A5ACD  shades  mix
 SlateGray  #708090  shades  mix
 SlateGrey  #708090  shades  mix
 Snow  #FFFAFA  shades  mix
 SpringGreen  #00FF7F  shades  mix
 SteelBlue  #4682B4  shades  mix
 Tan  #D2B48C  shades  mix
 Teal  #008080  shades  mix
 Thistle  #D8BFD8  shades  mix
 Tomato  #FF6347  shades  mix
 Turquoise  #40E0D0  shades  mix
 Violet  #EE82EE  shades  mix
 Wheat  #F5DEB3  shades  mix
 White  #FFFFFF  shades  mix
 WhiteSmoke  #F5F5F5  shades  mix
 Yellow  #FFFF00  shades  mix
 YellowGreen  #9ACD32  shades  mix