Tham khảo phần tử HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tham khảo phần tử HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Bảng dưới đây là một số thẻ dùng trong HTML được sắp xếp theo thứ tự a-z.

Phần tử HTML theo anphabet

(*) thể hiện thẻ mới trong HTML5

Thẻ Mô tả
 <!–…–>  định nghĩa một nhận xét
 <!DOCTYPE>  định nghĩa kiểu tài liệu
 <a>  định nghĩa một liên kết
 <abbr>  định nghĩa một từ viết tắt
 <acronym>  không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <abbr> để thay thế. Định nghĩa một từ viết tắt
 <address>  xác định thông tin liên lạc cho tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu
 <applet>  không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <embed> hoặc <object> thay thế. Định nghĩa một applet nhúng
 <area>  xác định một khu vực bên trong bản đồ hình ảnh
 <article>     (*)  định nghĩa một bài viết
 <aside>     (*)  xác định nội dung bên cạnh nội dung trang
 <audio>     (*)  xác định nội dung âm thanh
 <b>  định nghĩa văn bản in đậm
 <base>  chỉ định URL / đích cơ bản cho tất cả URL tương đối trong tài liệu
 <basefont>  không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS thay thế. Chỉ định màu mặc định, kích thước và phông chữ cho tất cả văn bản trong một tài liệu
 <bdi>     (*)  cô lập một phần của văn bản có thể được định dạng theo một hướng khác với văn bản bên ngoài nó
 <bdo>  ghi đè hướng văn bản hiện tại
 <big>  không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS thay thế. Định nghĩa văn bản lớn
 <blockquote>  định nghĩa một phần được trích dẫn từ một nguồn khác
 <body>  định nghĩa phần thân của tài liệu
 <br>  xác định một dòng ngắt
 <button>  xác định nút có thể nhấp
 <canvas>    (*)  được sử dụng để vẽ đồ họa, trên mạng, thông qua scripting (thường là JavaScript)
 <caption>  xác định chú thích của bảng
 <center>  không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS thay thế. Định nghĩa văn bản trung tâm
 <cite>  định nghĩa tiêu đề của một tác phẩm
 <code>  định nghĩa một đoạn mã máy tính
 <col>  chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong một phần tử <colgroup>
 <colgroup>  chỉ định một nhóm của một hoặc nhiều cột trong một bảng để định dạng
 <datalist>    (*)  chỉ định một danh sách các tùy chọn được xác định trước cho các điều khiển đầu vào
 <dd>  xác định giá trị của một thuật ngữ trong một danh sách mô tả
 <del>  xác định văn bản đã bị xóa khỏi một tài liệu
 <details>    (*)  xác định chi tiết bổ sung mà người dùng có thể xem hoặc ẩn
 <dfn>  thể hiện xác định của thuật ngữ
 <dialog>    (*)  xác định một hộp thoại hoặc cửa sổ
 <dir>  không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <ul> thay thế. Định nghĩa một danh sách thư mục
 <div>  định nghĩa một phần trong một tài liệu
 <dl>  xác định danh sách mô tả
 <dt>  định nghĩa một thuật ngữ / tên trong một danh sách mô tả
 <em>  xác định văn bản được nhấn mạnh
 <embed>    (*)  định nghĩa một vùng chứa cho một ứng dụng bên ngoài (không phải HTML)
 <fieldset>  các yếu tố liên quan đến nhóm trong một biểu mẫu
 <figcaption>    (*)  định nghĩa phụ đề cho một phần tử <figure>
 <figure>    (*)  chỉ định nội dung độc lập
 <font>  không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS thay thế. Xác định phông chữ, màu sắc và kích thước cho văn bản
 <footer>    (*)  xác định một chân trang cho một tài liệu hoặc một phần
 <form>  định nghĩa một mẫu HTML cho dữ liệu người dùng nhập vào
 <frame>  không được hỗ trợ trong HTML5. Xác định một cửa sổ (một khung) trong một bộ khung
 <frameset>  không được hỗ trợ trong HTML5. Định nghĩa một bộ khung
 <h1> to <h6>  xác định tiêu đề HTML
 <head>  định nghĩa thông tin về tài liệu
 <header>    (*)  định nghĩa tiêu đề cho một tài liệu hoặc một phần
 <hr>  xác định một sự thay đổi theo chủ đề trong nội dung
 <html>  định nghĩa gốc của một tài liệu HTML
 <i>  xác định một phần của văn bản bằng giọng nói hay tâm trạng thay thế
 <iframe>  định nghĩa một khung nội tuyến
 <img>  <img>
 <input>  định nghĩa một đầu vào
 <ins>  định nghĩa văn bản đã được chèn vào tài liệu
 <kbd>  định nghĩa đầu vào bàn phím
 <keygen>    (*)  xác định trường tự sinh key-pair (đối với các biểu mẫu)
 <label>  định nghĩa một nhãn cho một phần tử <input>
 <legend>  xác định phụ đề cho phần tử <fieldset>
 <li>  xác định một mục trong danh sách
 <link>  xác định mối quan hệ giữa một tài liệu và tài nguyên bên ngoài (thường sử dụng nhất để liên kết đến các tờ kiểu dáng)
 <main>    (*)  chỉ định nội dung chính của một tài liệu
 <map>  định nghĩa bản đồ hình ảnh phía client-side
 <mark>    (*)  định nghĩa văn bản được đánh dấu
 <menu>  định nghĩa một danh sách / trình đơn của các lệnh
 <menuitem>    (*)  định nghĩa một mục lệnh / menu mà người dùng có thể gọi từ một trình đơn bật lên
 <meta>  định nghĩa siêu dữ liệu về một tài liệu html
 <meter>    (*)  xác định một phép đo vô hướng trong phạm vi đã biết (một thước đo)
 <nav>    (*)  định nghĩa liên kết điều hướng
 <noframes>  không được hỗ trợ trong html5. Xác định một nội dung thay thế cho người dùng không hỗ trợ khung
 <noscript>  xác định một nội dung thay thế cho người dùng không hỗ trợ các kịch bản phía client-side
 <object>  định nghĩa một đối tượng nhúng
 <ol>  xác định một danh sách có thứ tự
 <optgroup>  xác định một nhóm các tùy chọn liên quan trong danh sách drop-down
 <option>  định nghĩa một tùy chọn trong một danh sách drop-down
 <output>    (*)  xác định kết quả tính toán
 <p>  xác định một đoạn văn
 <param>  định nghĩa một tham số cho một đối tượng
 <picture>    (*)  định nghĩa một vùng chứa cho nhiều tài nguyên hình ảnh
 <pre>  xác định văn bản được định dạng sẵn
 <progress>    (*)  đại diện cho tiến trình thực hiện tác vụ
 <q>  định nghĩa một báo giá ngắn
 <rp>    (*)  xác định điều gì sẽ hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ các chú thích ruby
 <rt>    (*)  xác định cách giải thích / phát âm các ký tự (đối với kiểu chữ của đông á)
 <ruby>    (*)  định nghĩa một chú thích ruby ​​(đối với kiểu chữ của đông á)
 <s>  xác định văn bản không còn đúng nữa
 <samp>  định nghĩa đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
 <script>  xác định kịch bản phía client-side
 <section>    (*)  định nghĩa một phần trong một tài liệu
 <select>  xác định một danh sách drop-down
 <small>  định nghĩa văn bản nhỏ hơn
 <source>    (*)  xác định nhiều tài nguyên đa phương tiện cho các phần tử media (<video> và <audio>)
 <span>  định nghĩa một phần trong tài liệu
 <strike>  không được hỗ trợ trong html5. Sử dụng <del> hoặc <s> thay thế. Định nghĩa văn bản gạch ngang
 <strong>  định nghĩa văn bản quan trọng
 <style>  định nghĩa thông tin định dạng cho một tài liệu
 <sub>  xác định văn bản con
 <summary>    (*)  định nghĩa một tiêu đề có thể nhìn thấy cho một phần tử <details>
 <sup>  xác định văn bản có chữ hoa
 <table>  định nghĩa một bảng
 <tbody>  nhóm nội dung trong một bảng
 <td>  định nghĩa một ô trong một bảng
 <textarea>  định nghĩa một điều khiển đầu vào multiline (vùng văn bản)
 <tfoot>  các nhóm nội dung chân trang trong một bảng
 <th>  định nghĩa một ô tiêu đề trong một bảng
 <thead>  các nhóm nội dung tiêu đề trong một bảng
 <time>    (*)  xác định ngày tháng / thời gian
 <title>  định nghĩa tiêu đề cho tài liệu
 <tr>  định nghĩa một hàng trong một bảng
 <track>    (*)  xác định đường dẫn văn bản cho các phần tử media (<video> và <audio>)
 <tt>  không được hỗ trợ trong html5. Sử dụng css thay thế. Định nghĩa văn bản kiểu văn bản
 <u>  xác định văn bản cần kiểu dáng khác với văn bản thông thường
 <ul>  xác định một danh sách không có thứ tự
 <var>  định nghĩa một biến
 <video>    (*)  xác định một video hoặc phim
 <wbr>    (*)  định nghĩa một đường ngắt có thể