Thao khảo Audio và Video trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thao khảo Audio và Video trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

DOM HTML5 có các phương pháp, thuộc tính và sự kiện cho các phần tử <audio> và <video>. Các phương pháp, thuộc tính và sự kiện này cho phép bạn thao tác phần tử <audio> và <video> sử dụng JavaScript.

Các phương thức Audio/Video

Phương thứcMô tả
 addTextTrack() thêm một đoạn văn bản mới vào audio / video
 canPlayType() kiểm tra xem trình duyệt có thể phát được loại âm thanh / video được chỉ định hay khôn
 load() tải lại phần tử audio / video
 play() bắt đầu phát audio / video
 pause() Tạm ngưng audio / video

Các thuộc tính Audio/Video

 Thuộc tính Mô tả
 audioTracks trả về đối tượng AudioTrackList đại diện cho các bản nhạc sẵn có
 autoplay thiết lập hoặc trả về liệu audio/video có bắt đầu phát ngay khi nó được tải
 buffered trả về đối tượng TimeRanges đại diện cho các phần đệm của audio/video
 controller trả về đối tượng MediaController đại diện cho trình điều khiển của audio/video
 controls thiết lập hoặc trả về liệu audio/video có hiển thị các điều khiển (như phát / tạm dừng …)
 crossOrigin thiết lập hoặc trả về cài đặt CORS của audio/video
 currentSrc trả về URL của audio/video hiện tại
 currentTime cài đặt hoặc trả về vị trí phát hiện tại audio/video (tính bằng giây)
 defaultMuted đặt hoặc trả về liệu audio/video có bị tắt tiếng theo mặc định
 defaultPlaybackRate đặt hoặc trả về tốc độ mặc định của phát lại audio/video
 duration trả về độ dài của audio/video hiện tại (tính bằng giây)
 ended trả về cho dù phát lại audio/video đã kết thúc hay không
 error trả về đối tượng MediaError đại diện cho trạng thái lỗi của audio/video
 loop đặt hoặc trả về liệu audio/video có nên bắt đầu lại khi hoàn tất
 mediaGroup đặt hoặc trả về nhóm audio/video thuộc về (được sử dụng để liên kết nhiều yếu tố audio/video)
 muted thiết lập hoặc trả về liệu audio/video có bị tắt tiếng hay không
 networkState trả về trạng thái mạng hiện tại của audio/video
 paused trả về liệu audio/video có bị tạm dừng hay không
 playbackRate thiết lập hoặc trả về tốc độ phát lại audio/video
 played trả về đối tượng timeranges đại diện cho các phần đã phát của audio/video
 preload thiết lập hoặc trả về liệu audio/video có được tải khi tải trang
 readyState trả về trạng thái sẵn sàng hiện tại của audio/video
 seekable trả về đối tượng timeranges đại diện cho các phần tìm kiếm của audio/video
 seeking trả về cho dù người dùng hiện đang tìm kiếm trong audio/video
 src thiết lập hoặc trả về nguồn hiện tại của phần tử audio/video
 startDate trả về một đối tượng date đại diện cho thời gian hiện tại offset
 textTracks trả về đối tượng texttracklist đại diện cho các bài hát có sẵn
 videoTracks trả về đối tượng videotracklist đại diện cho các tuyến đường video có sẵn
 volume cài đặt hoặc trả về âm lượng của audio/video

Các sự kiện Audio/Video

Sự kiện Mô tả
 abort kích hoạt khi tải audio/video bị hủy
 canplay kích hoạt khi trình duyệt có thể bắt đầu phát audio/video
 canplaythrough kích hoạt khi trình duyệt có thể phát qua audio/video mà không cần dừng lại để load
 durationchange kích hoạt khi thời lượng audio/video bị thay đổi
 emptied kích hoạt khi danh sách phát hiện tại trống
 ended kích hoạt khi danh sách phát hiện tại kết thúc
 error kích hoạt khi xảy ra lỗi khi tải audio/video
 loadeddata kích hoạt khi trình duyệt đã tải khung hiện tại của audio/video
 loadedmetadata kích hoạt khi trình duyệt đã tải siêu dữ liệu cho audio/video
 loadstart kích hoạt khi trình duyệt bắt đầu tìm kiếm audio/video
 pause kích hoạt khi audio/video bị tạm dừng
 play kích hoạt khi audio/video đã được khởi động hoặc không còn bị tạm dừng nữa
 playing kích hoạt khi audio/video đang phát sau khi bị tạm dừng hoặc dừng lại để load
 progress kích hoạt khi trình duyệt đang tải xuống audio/video
 ratechange kích hoạt khi tốc độ phát của audio/video bị thay đổi
 seeked kích hoạt khi người dùng di chuyển / bỏ qua một vị trí mới trong audio/video
 seeking kích hoạt khi người dùng bắt đầu di chuyển / bỏ qua đến vị trí mới trong audio/video
 stalled kích hoạt khi trình duyệt cố gắng lấy dữ liệu phương tiện, nhưng không có dữ liệu
 suspend kích hoạt khi trình duyệt cố ý không nhận dữ liệu phương tiện
 timeupdate kích hoạt khi vị trí phát hiện tại đã thay đổi
 volumechangekích hoạt khi âm lượng đã được thay đổi
 waiting kích hoạt khi video dừng lại vì cần load cho frame kế tiếp