Thao khảo Audio và Video trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thao khảo Audio và Video trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

DOM HTML5 có các phương pháp, thuộc tính và sự kiện cho các phần tử <audio> và <video>. Các phương pháp, thuộc tính và sự kiện này cho phép bạn thao tác phần tử <audio> và <video> sử dụng JavaScript.

Các phương thức Audio/Video

Phương thức Mô tả
 addTextTrack()  thêm một đoạn văn bản mới vào audio / video
 canPlayType()  kiểm tra xem trình duyệt có thể phát được loại âm thanh / video được chỉ định hay khôn
 load()  tải lại phần tử audio / video
 play()  bắt đầu phát audio / video
 pause()  Tạm ngưng audio / video

Các thuộc tính Audio/Video

 Thuộc tính  Mô tả
 audioTracks  trả về đối tượng AudioTrackList đại diện cho các bản nhạc sẵn có
 autoplay  thiết lập hoặc trả về liệu audio/video có bắt đầu phát ngay khi nó được tải
 buffered  trả về đối tượng TimeRanges đại diện cho các phần đệm của audio/video
 controller  trả về đối tượng MediaController đại diện cho trình điều khiển của audio/video
 controls  thiết lập hoặc trả về liệu audio/video có hiển thị các điều khiển (như phát / tạm dừng …)
 crossOrigin  thiết lập hoặc trả về cài đặt CORS của audio/video
 currentSrc  trả về URL của audio/video hiện tại
 currentTime  cài đặt hoặc trả về vị trí phát hiện tại audio/video (tính bằng giây)
 defaultMuted  đặt hoặc trả về liệu audio/video có bị tắt tiếng theo mặc định
 defaultPlaybackRate  đặt hoặc trả về tốc độ mặc định của phát lại audio/video
 duration  trả về độ dài của audio/video hiện tại (tính bằng giây)
 ended  trả về cho dù phát lại audio/video đã kết thúc hay không
 error  trả về đối tượng MediaError đại diện cho trạng thái lỗi của audio/video
 loop  đặt hoặc trả về liệu audio/video có nên bắt đầu lại khi hoàn tất
 mediaGroup  đặt hoặc trả về nhóm audio/video thuộc về (được sử dụng để liên kết nhiều yếu tố audio/video)
 muted  thiết lập hoặc trả về liệu audio/video có bị tắt tiếng hay không
 networkState  trả về trạng thái mạng hiện tại của audio/video
 paused  trả về liệu audio/video có bị tạm dừng hay không
 playbackRate  thiết lập hoặc trả về tốc độ phát lại audio/video
 played  trả về đối tượng timeranges đại diện cho các phần đã phát của audio/video
 preload  thiết lập hoặc trả về liệu audio/video có được tải khi tải trang
 readyState  trả về trạng thái sẵn sàng hiện tại của audio/video
 seekable  trả về đối tượng timeranges đại diện cho các phần tìm kiếm của audio/video
 seeking  trả về cho dù người dùng hiện đang tìm kiếm trong audio/video
 src  thiết lập hoặc trả về nguồn hiện tại của phần tử audio/video
 startDate  trả về một đối tượng date đại diện cho thời gian hiện tại offset
 textTracks  trả về đối tượng texttracklist đại diện cho các bài hát có sẵn
 videoTracks  trả về đối tượng videotracklist đại diện cho các tuyến đường video có sẵn
 volume  cài đặt hoặc trả về âm lượng của audio/video

Các sự kiện Audio/Video

Sự kiện  Mô tả
 abort  kích hoạt khi tải audio/video bị hủy
 canplay  kích hoạt khi trình duyệt có thể bắt đầu phát audio/video
 canplaythrough  kích hoạt khi trình duyệt có thể phát qua audio/video mà không cần dừng lại để load
 durationchange  kích hoạt khi thời lượng audio/video bị thay đổi
 emptied  kích hoạt khi danh sách phát hiện tại trống
 ended  kích hoạt khi danh sách phát hiện tại kết thúc
 error  kích hoạt khi xảy ra lỗi khi tải audio/video
 loadeddata  kích hoạt khi trình duyệt đã tải khung hiện tại của audio/video
 loadedmetadata  kích hoạt khi trình duyệt đã tải siêu dữ liệu cho audio/video
 loadstart  kích hoạt khi trình duyệt bắt đầu tìm kiếm audio/video
 pause  kích hoạt khi audio/video bị tạm dừng
 play  kích hoạt khi audio/video đã được khởi động hoặc không còn bị tạm dừng nữa
 playing  kích hoạt khi audio/video đang phát sau khi bị tạm dừng hoặc dừng lại để load
 progress  kích hoạt khi trình duyệt đang tải xuống audio/video
 ratechange  kích hoạt khi tốc độ phát của audio/video bị thay đổi
 seeked  kích hoạt khi người dùng di chuyển / bỏ qua một vị trí mới trong audio/video
 seeking  kích hoạt khi người dùng bắt đầu di chuyển / bỏ qua đến vị trí mới trong audio/video
 stalled  kích hoạt khi trình duyệt cố gắng lấy dữ liệu phương tiện, nhưng không có dữ liệu
 suspend  kích hoạt khi trình duyệt cố ý không nhận dữ liệu phương tiện
 timeupdate  kích hoạt khi vị trí phát hiện tại đã thay đổi
 volumechange kích hoạt khi âm lượng đã được thay đổi
 waiting  kích hoạt khi video dừng lại vì cần load cho frame kế tiếp