Thông báo trạng thái giao thức HTTP - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thông báo trạng thái giao thức HTTP

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Khi trình duyệt yêu cầu một dịch vụ từ một máy chủ web, một lỗi có thể xảy ra. Đây là danh sách các thông báo trạng thái HTTP có thể được trả về:

1xx: Thông tin

Thông báo Mô tả
 100 Continue  Máy chủ đã nhận được yêu cầu header, và khách hàng nên tiến hành gửi yêu cầu phần body
 101 Switching Protocols  Người yêu cầu đã hỏi máy chủ chuyển các giao thức
 103 Checkpoint  Được sử dụng trong đề xuất yêu cầu tiếp tục để tiếp tục các yêu cầu PUT hoặc POST bị hủy

2xx: Thành công

Thông báo Mô tả
 200 OK  Yêu cầu là OK (đây là phản hồi chuẩn đối với các yêu cầu HTTP thành công)
 201 Created  Yêu cầu đã được hoàn thành và tạo ra một tài nguyên mới
 202 Accepted  Yêu cầu đã được chấp nhận để xử lý, nhưng quá trình xử lý chưa được hoàn thành
 203 Non-Authoritative Information  Yêu cầu đã được xử lý thành công, nhưng đang gửi lại thông tin có thể từ một nguồn khác
 204 No Content  Yêu cầu đã được xử lý thành công, nhưng không trả về bất kỳ nội dung nào
 205 Reset Content  Yêu cầu đã được xử lý thành công nhưng không trả về bất kỳ nội dung nào và yêu cầu người dùng thiết lập lại chế độ xem tài liệu
 206 Partial Content  Máy chủ chỉ phân phối một phần của tài nguyên do một tiêu đề phạm vi được gửi bởi khách hàng

3xx: Chuyển hướng

 Thông báo  Mô tả
 300 Multiple Choices  Danh sách liên kết. Người dùng có thể chọn một liên kết và đi đến vị trí đó. Tối đa năm địa chỉ
 301 Moved Permanently  Trang được yêu cầu đã chuyển sang một URL mới
 302 Found  Trang được yêu cầu đã tạm thời chuyển sang một URL mới
 303 See Other  Trang được yêu cầu có thể được tìm thấy dưới một URL khác
 304 Not Modified  Cho biết trang yêu cầu không bị sửa đổi kể từ lần yêu cầu cuối cùng
 306 Switch Proxy  Không còn được sử dụng
 307 Temporary Redirect  Trang được yêu cầu đã tạm thời chuyển sang một URL mới
 308 Resume Incomplete  Được sử dụng trong đề xuất yêu cầu tiếp tục để tiếp tục các yêu cầu PUT hoặc POST bị hủy

4xx: lỗi Client

 Thông báo  Mô tả
 400 Bad Request  Yêu cầu không thể thực hiện được do cú pháp sai
 401 Unauthorized  Yêu cầu là một yêu cầu pháp lý, nhưng máy chủ đang từ chối trả lời nó. Để sử dụng khi xác thực có thể nhưng đã thất bại hoặc chưa được cung cấp
 402 Payment Required  Để dùng sau
 403 Forbidden  Yêu cầu  pháp lý nhưng máy chủ đang từ chối trả lời
 404 Not Found  Không thể tìm thấy trang được yêu cầu nhưng có thể lại có sẵn
 405 Method Not Allowed  Yêu cầu được thực hiện bằng một trang sử dụng một phương thức yêu cầu không được hỗ trợ bởi trang đó
 406 Not Acceptable  Máy chủ chỉ có thể tạo ra một phản ứng mà không được chấp nhận bởi máy khách
 407 Proxy Authentication Required  Khách hàng đầu tiên phải xác thực chính nó với proxy
 408 Request Timeout  Máy chủ đã hết thời gian chờ đợi yêu cầu
 409 Conflict  Yêu cầu không thể hoàn thành do xung đột
 410 Gone  Trang được yêu cầu không còn tồn tại nữa
 411 Length Required  “Content-Length” không được định nghĩa. Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu mà không có nó
 412 Precondition Failed  Điều kiện tiên quyết đưa ra trong yêu cầu được máy chủ đánh giá site
 413 Request Entity Too Large  Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu vì đơn vị yêu cầu quá lớn
 414 Request-URI Too Long  Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu vì URL quá dài. Xảy ra khi bạn chuyển đổi một yêu cầu POST sang một yêu cầu GET với một thông tin truy vấn dài
 415 Unsupported Media Type  Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu vì loại phương tiện truyền thông không được hỗ trợ
 416 Requested Range Not Satisfiable  Người dùng đã yêu cầu một phần của tệp, nhưng máy chủ không thể cung cấp phần đó
 417 Expectation Failed  Máy chủ không thể đáp ứng các yêu cầu của trường tiêu đề yêu cầu Expect

5xx: lỗi Server

 Thông báo  Mô tả
 500 Internal Server Error  Một thông báo lỗi chung, được đưa ra khi không có thông báo cụ thể nào khác phù hợp
 501 Not Implemented  Máy chủ hoặc không nhận ra phương pháp yêu cầu, hoặc nó không có khả năng thực hiện yêu cầu
 502 Bad Gateway  Máy chủ đã hoạt động như một cổng hoặc proxy và nhận được phản hồi không hợp lệ từ máy chủ upstream
 503 Service Unavailable  Máy chủ hiện không có (quá tải)
 504 Gateway Timeout  Máy chủ hoạt động như một gateway hoặc proxy và không nhận được phản hồi kịp thời từ máy chủ nguồn
 505 HTTP Version Not Supported  Máy chủ không hỗ trợ phiên bản giao thức HTTP được sử dụng trong yêu cầu
511 Network Authentication Required  Người dùng cần xác thực để có được quyền truy cập mạng