Thuộc tính toàn cục trong HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thuộc tính toàn cục trong HTML

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Các thuộc tính HTML mang ý nghĩa phần tử và ngữ cảnh. Các thuộc tính toàn cục bên dưới có thể được sử dụng trên bất kỳ phần tử HTML nào.

Thuộc tính toàn cục HTML

(*) thể hiện thuộc tính được thêm vào trong HTML5.

Thuộc tính  Mô tả
 accesskey  chỉ định một phím tắt để kích hoạt / làm nổi bật một phần tử
 class  chỉ định một hoặc nhiều classname cho một phần tử (đề cập đến một lớp trong bảng định dạng)
 contenteditable     (*)  chỉ định nội dung của một phần tử có thể chỉnh sửa hay không
 contextmenu     (*)  chỉ định một trình đơn ngữ cảnh cho một phần tử. Trình đơn ngữ cảnh xuất hiện khi người dùng nhấp chuột phải vào phần tử
 data-*     (*)  được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh cho trang hoặc ứng dụng
 dir  chỉ định hướng văn bản cho nội dung trong một phần tử
 draggable     (*)  chỉ định liệu một phần tử có thể kéo được hay không
 dropzone     (*)  chỉ định liệu dữ liệu được sao chép được sao chép, di chuyển hoặc liên kết, khi bị bỏ qua
 hidden     (*)  chỉ định rằng một phần tử chưa được, hoặc không còn, có liên quan
 id  chỉ định một id duy nhất cho một phần tử
 lang  chỉ định ngôn ngữ của nội dung của phần tử
 spellcheck     (*)  chỉ định xem phần tử có kiểm tra chính tả và ngữ pháp hoặc không
 style  chỉ định một kiểu css nội tuyến cho một phần tử
 tabindex  chỉ định thứ tự tab của một phần tử
 title  chỉ định thêm thông tin về một phần tử
 translate     (*)