Tổng hợp các phím tắt - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tổng hợp các phím tắt

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Phím tắt dành cho Windows và Mac

Phím tắt thường được sử dụng trong các hệ điều hành hiện đại và các chương trình phần mềm máy tính.

Phím tắt cơ bản

Mô tả Windows Mac OS
Chỉnh menu Alt + E Ctrl + F2 + F
File menu Alt + F Ctrl + F2 + E
Xem menu Alt + V Ctrl + F2 + V
Chọn tất cả văn bản Ctrl + A Cmd + A
Sao chép văn bản Ctrl + C Cmd + C
Tìm kiếm văn bản Ctrl + F Cmd + F
Tìm và thay thế văn bản Ctrl + H Cmd + F
Tài liệu mới Ctrl + N Cmd + N
Mở một thư mục Ctrl + O Cmd + O
Tùy chọn in Ctrl + P Cmd + P
Lưu file Ctrl + S Cmd + S
Dán văn bản Ctrl + V Cmd + V
Cắt văn bản Ctrl + X Cmd + X
Làm lại văn bản Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Hoàn tác văn bản Ctrl + Z Cmd + Z

Chỉnh sửa văn bản

Mô tả Windows Mac OS
Di chuyển con trỏ
Sang phải hoặc đến đầu dòng tiếp theo Right Arrow Right Arrow
Sang trái hoặc đến cuối dòng trước Left Arrow Left Arrow
Lên một hàng Up Arrow Up Arrow
Xuống một hàng Down Arrow Down Arrow
Tới đầu dòng hiện tại Home Cmd + Left Arrow
Đến cuối dòng hiện tại End Cmd + Right Arrow
Tới đầu tài liệu Ctrl + Home Cmd + Up Arrow
Tới cuối tài liệu Ctrl + End Cmd + Down Arrow
Di chuyển lên một khung Page Up Fn + Up Arrow
Di chuyển xuống một khung Page Down Fn + Down Arrow
Đến đầu từ trước đó Ctrl + Left Arrow Option + Left Arrow
Tới đầu từ tiếp theo Ctrl + Right Arrow Option + Right Arrow
Đến đầu ngắt dòng Ctrl + Up Arrow Cmd + Left Arrow
Đến cuối của ngắt dòng Ctrl + Down Arrow Cmd + Right Arrow
Lựa chọn văn bản
Chọn ký tự ở bên trái Shift + Left Arrow Shift + Left Arrow
Chọn ký tự ở bên phải Shift + Right Arrow Shift + Right Arrow
Chọn đường kẻ ở trên Shift + Up Arrow Shift + Up Arrow
Chọn các đường kẻ xuống Shift + Down Arrow Shift + Down Arrow
Chọn các từ bên trái Shift + Ctrl + Left Shift + Opt + Left
Chọn từ bên phải Shift + Ctrl + Right Shift + Opt + Right
Chọn các đoạn văn ở bên trái Shift + Ctrl + Up Shift + Opt + Up
Chọn đoạn văn ở bên phải Shift + Ctrl + Down Shift + Opt + Down
Chọn văn bản giữa con trỏ và đầu dòng hiện tại Shift + Home Cmd + Shift + Left Arrow
Chọn văn bản giữa con trỏ và phần cuối của dòng hiện tại Shift + End Cmd + Shift + Right Arrow
Chọn văn bản giữa con trỏ và phần đầu của tài liệu Shift + Ctrl + Home Cmd + Shift + Up Arrow or Cmd + Shift + Fn + Left Arrow
Chọn văn bản giữa con trỏ và phần cuối của tài liệu Shift + Ctrl + End Cmd + Shift + Down Arrow or Cmd + Shift + Fn + Right Arrow
Chọn một khung tại một thời điểm văn bản phía trên con trỏ Shift + Page Up Shift + Fn + Up Arrow
Chọn một khung tại một thời điểm văn bản dưới con trỏ Shift + Page Down Shift + Fn + Down Arrow
Chọn tất cả văn bản Ctrl + A Cmd + A
Tìm văn bản Ctrl + F Cmd + F
Định dạng văn bản
In đậm văn bản đã chọn Ctrl + B Cmd + B
In nghiêng văn bản đã chọn Ctrl + I Cmd + I
Gạch chân văn bản đã chọn Ctrl + U Cmd + U
Tạo superscript cho văn bản đã chọn Ctrl + Shift + = Cmd + Shift + =
Tạo subscript cho văn bản đã chọn Ctrl + = Cmd + =
Chỉnh sửa văn bản
Xóa các ký tự ở bên trái Backspace Backspace
Xóa các ký tự ở bên phải Delete Fn + Backspace
Xóa từ bên phải Ctrl + Del Cmd + Backspace
Xóa từ sang trái Ctrl + Backspace Cmd + Fn + Backspace
Indent Tab Tab
Outdent Shift + Tab Shift + Tab
Sao chép văn bản Ctrl + C Cmd + C
Tìm và thay thế văn bản Ctrl + H Cmd + F
Dán văn bản Ctrl + V Cmd + V
Cắt văn bản Ctrl + X Cmd + X
Làm lại văn bản Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Hoàn tác văn bản Ctrl + Z Cmd + Z